Tillgång, Aktivitet och Gemenskap - T.A.G i livet

Projektet Tillgång, Aktivitet och Gemenskap - T.A.G. i livet är ett mångprofessionellt samarbetsprojekt vars syfte är att stöda individer och deras anhöriga som befinner sig i en risk för nedsatt funktionsförmåga eller individer som redan har symtom på nedsatt funktionsförmåga. Projektet strävar efter den bästa möjliga funktionsförmågan hos dessa individer och att skapa bättre möjligheter till ett gott liv genom rehabilitering, som består av medicinska, sociala, psykologiska och arbetsrelaterade åtgärder. Nuvarande samarbetspartner är Yrkeshögskolan Novia , Turun seudun lihastautiyhdistys r.y./avustajakeskus (Åbo Muskelhandikappförening r.f.),Lihastautiliitto, Varsinais-Suomen Sydänliitto (Egentliga Finlands Hjärtförbund), Folkhälsans förbund r.f. närståendevårdarna i Pargas, Folkhälsans Hus i Pargas, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt/Åbolands sjukhus, psykiatriska enhet i Pargas, Kårkulla samkommun, Carema Oy/Karis hemvård, Dalsbruk hälsocentral/bäddavdelning.

Projektets delmål (2011 - 2012) är att stöda vuxna och äldre klienter i olika livssituationer till självständighet och bättre funktionsförmåga genom resursförstärkande och rehabiliterande arbetssätt. Detta förverkligas genom att utveckla handledning och metoder för egenvård/livshantering samt genom att utveckla resursförstärkande och rehabiliterande arbetssätt och serviceformer. I projektet förstärks även anhörigas och personalens kunnande inom rehabiliterande arbete. Samtidigt främjas anhörigas och patientens egna resurser och arbetsrelaterade välmående.

Projektets huvudmål är att analysera och utveckla metodiskt och strategiskt kunnande i resursförstärkande och rehabiliterande arbete, utveckla material för detta arbete samt etablera sakkunnigt nätverk i frågor gällande resursförstärkande och rehabiliterande mångprofessionell service. Slutresultatet presenteras för uppdragsgivarna i en modell om resursförstärkande och rehabiliterande arbete för individer och grupper i arbetsför ålder, äldre samt deras närmaste.

För mera information vänligen kontakta:
Projektansvarig Minna Syrjäläinen-Lindberg, Vård, Åbo, tfn +358(0)2 432 3355, minna.syrjalainen-lindberg@novia.fi