27.5.2011

Omstrukturering av marina samhällen utsatta för miljöförändring: En global undersökning på de intera

 

"Ringarnas Härskare": Björn Stockhausen och Julia Nyström utförde sin del av det praktiska arbetet i Finland (Tvärminne, Hangö) som pro gradu-arbeten under lokal handledning av Patrik Kraufvelin. Undersökningen var en del av det tyska GAME-projektet, Global Approach by Modular Experiments, GAME IV (2006).

Artrikedomen är det mest använda, men också det mest kontroversiella, biodiversitetsmåttet vid undersökningar gällande olika aspekter av ekologisk samhällsstabilitet såsom strukturell artsammansättning eller produktivitet. Den synbarliga dubbeltydigheten hos teoretiska och experimentella resultat kan delvis ha förorsakats av experimentella brister och/eller heterogenitet gällande skalor och metoder i tidigare undersökningar. Detta har lett till ett brådskande behov av förbättrade och mer realistiska experiment.

I en serie av experiment, som replikerats i global skala, förflyttade vi flera hundra marina hårdbottensamhällen till nya omgivningar simulerande en snabb men måttlig förändring i miljön. Därefter mätte vi de flyttade samhällenas förändringsrater i artsammansättning (omstruktureringsrater), vilka i majoriteten av fallen representerade en konvergens mot lokala samhällen. Omstruktureringen drevs av dödlighet hos samhällskomponenterna (de ursprungliga arterna) och etablering av nya arter under ändrade miljöförhållanden. Omstruktureringsraten var då relaterad till olika egenskaper hos systemen. Vi visade att tillgängligheten på öppet substrat relaterade negativt, medan artrikedomen relaterade positivt till strukturell beständighet (d.v.s. ingen eller låg omstrukturering). Artrika samhällen bibehöll längre sin ursprungliga sammansättning än artfattiga samhällen när de utsattes för miljöförändringar. Effekten av artrikedomen samverkade emellertid med en annan diversitetsaspekt, nämligen den funktionella artrikedomen. Faktum är att artrikedomen var positivt relaterad till beständighet i funktionellt fattiga men inte i funktionellt mångsidiga samhällen. Interaktionen mellan artdiversiteten och den funktionella diversiteten med avseende på beteenden hos samhällen som utsätts för miljöstress kan hjälpa oss att förstå några av de till synes motsägelsefulla resultaten från tidigare forskning.

Wahl, M., H. Link, N. Alexandridis, J. Thomason, M. Cifuentes, M.J.Costello, B.A.P. da Gama, K. Hillock, A.J. Hobday, M.J. Kaufmann, S. Keller, P. Kraufvelin, I. Krüger, L. Lauterbach, B.L.Antunes, M. Molis, M. Nakaoka, J. Nyström, Z. bin Radzi, B. Stockhausen, M. Thiel, T. Vance, A. Weseloh, M. Whittle, L. Wiesmann, L. Wunderer, T. Yamakita & M. Lenz, 2011. Re-structuring of marine communities exposed to environmental change: a global study on the interactive effects of species and functional richness. PLOS One 6 (5): e19514. doi10.1371/journal.pone.0019514. PDF

Gå till "Nyhetsarkiv"