17.9.2014

Ny publikation: Samband mellan biodiversitet och stabilitet hos marina ekosystem

 Ny publikation:

Samband mellan biodiversitet och stabilitet hos marina ekosystem.

av

Mathieu Cusson, Tasman P. Crowe, Rita Araújo, Francisco Arenas, Rebecca Aspden, Fabio Bulleri, Dominique Davoult, Kirstie Dyson, Simonetta Fraschetti, Kristjan Herkül, Cédric Hubas, Stuart Jenkins, Jonne Kotta, Patrik Kraufvelin, Aline Migné, Markus Molis, Olwyen Mulholland, Laure M.-L.J. Noël, David M. Paterson, James Saunders, Paul J. Somerfield, Isabel Sousa-Pinto, Nicolas Spilmont, Antonio Terlizzi, Lisandro Benedetti-Cecchi

Hårdbottensamhälle vid en av de undersökta lokalerna i nordöstra Atlanten (undervattensfoto: Patrik Kraufvelin)

Intresset för förhållanden mellan diversitet och stabilitet hos organismsamhällen har på sistone ökat p.g.a. oro över möjliga konsekvenser av en förändrad biodiversitet för ekosystemens funktion. Eftersom ekologiska mekanismer som styr diversiteten, tillgång på resurser och samverkan mellan arter är skal- och kontextberoende är det inte alldeles enkelt att undersöka detta. Denna studie har därför valt att undersöka sambandet mellan biodiversitet och stabilitet för marina bentiska samhällen genom meta-analyser av existerande data set (n = 28) täckande olika rumsliga (m-km) och tidsmässiga (1973-2006; omfattande från 5 till > 250 månader) skalor i olika bentiska habitat (klippstränder, hällkar och mjuka bottnar) inom olika europeiska marina system (Östersjön, nordöstra Atlanten och västra Medelhavet).

Undersökningens viktigaste fynd var att:

• I allmänhet ökade diversiteten tidsmässiga variationer i artrikedom.

• Förändringar i samhällsstruktur var oberoende av stabiliteten i artrikedom.

• Diversitets-stabilitetssamband beror på skalan vid vilken diversiteten mäts och varierar mellan bentiska habitat och olika regioner.

Som slutsats kan sägas att det finns påtagliga behov av att utvidga dessa analyser till flera lokaler (och tidsserier) för att uppnå bättre beskrivningar över sambanden i olika habitat. Riktade långtidsobservationer och -experiment är likaså viktiga för att klarlägga betydelsen av miljövariabler, styrkan hos artinteraktioner inom samhällen och möjliga effekter av klimatförändringar på biodiversiteten och ekosystemfunktionen. Hur som helst, där det finns tillräckligt med data kan en meta-analys, som den som utförts här, utgöra ett kostnadseffektivt angreppssätt för att klargöra och generera vidare hypoteser om sambanden mellan diversitet och stabilitet.

Hårdbottensamhälle vid en av de undersökta lokalerna i nordöstra Atlanten (foto: Patrik Kraufvelin)

Referens: Cusson, Mathieu; Crowe, Tasman P.; Araújo, Rita; Arenas, Francisco; Aspden, Rebecca; Bulleri, Fabio; Davoult, Dominique; Dyson, Kirstie; Fraschetti, Simonetta; Herkül, Kristjan; Hubas, Cédric; Jenkins, Stuart; Kotta, Jonne; Kraufvelin, Patrik; Migné, Aline; Molis, Markus; Mulholland, Olwyen; Noĕl, Laure M.-L.J.; Paterson, David M.; Saunders, James; Somerfield, Paul J.; Sousa-Pinto, Isabel; Spilmont, Nicolas; Terlizzi, Antonio; Benedetti-Cecchi, Lisandro. Relationships between biodiversity and the stability of marine ecosystems: Comparisons at a European scale using meta-analysis, Journal of Sea Research (2014), doi: 10.1016/j.seares.2014.08.004

Mera information: pkraufve@abo.fi, patrik.kraufvelin@novia.fi

Länk: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385110114001609

Gå till "Nyhetsarkiv"