25.2.2014

Ny publikation: Livssituationen samt ovilja att utsätta sig själv för motsatta åsikter påverkar benä

 

Studien granskade faktorer som påverkar bortfall i så kallade deliberativa experiment, där ett antal medborgare, som har indelats i små grupper diskuterar ett aktuellt politiskt tema. I det ifrågavarande experimentet handlade diskussionen om invandring. I studien testades flera hypoteser som var grundade i socialpsykologiska teorier och i den socioekonomiska förklaringsmodellen för politiskt beteende. Resultaten visade att ålder och livssituation var de främsta orsakerna till bortfallet från experimentet och därmed också från diskussionstillfället. Människor i medelåldern valde oftare än andra att inte delta i diskussionen. Även en kritisk attityd mot invandring samt en ovilja att utsätta sig själv för motsatta åsikter var viktiga förklaringar till bortfallet.

Studien baserade sig på data från ett experiment som organiserades 2012 av en forskargrupp som leddes av professor Kimmo Grönlund från statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Datat möjliggjorde analysen av bortfallet i många olika stadier av rekryteringen till diskussionstillfället om invandring. I början av rekryteringen fanns 12 000 individer från Åbo med omnejd i urvalet och i diskussionerna deltog 207 människor. Bortfallet var således stort och resultaten från denna studie förklarade en del av orsakerna bakom det.

Maija Karjalainen & Lauri Rapeli (2014): Who will not deliberate? Attrition in a multi-stage citizen deliberation experiment. Quality & Quantity. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11135-014-9993-y

 Tillägsinformation:
Lauri Rapeli, lauri.rapeli @ novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"