25.4.2014

Ny publikation: Habitatmängdens betydelse för biodiversiteten på klippstränder

 

Musselbestånd vid Kini Bay, en av de undersökta Sydafrikanska
klippstränderna (Foto: Jennifer Jungerstam)

Musselhabitatmängdens effekter på den associerade makrofaunan har undersökts i en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats i Marine Biology. Samtidigt testade forskarna för förekomst av tröskeleffekter i liten landskapsskala. Artikeln baserar sig på Jennifer Jungerstams pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi, med Johan Erlandsson och Patrik Kraufvelin som handledare.

Mera specifikt undersöktes samband mellan habitatmängd (av musslor eller alger) och associerad biodiversitet, makrofaunaabundans och täthet av musselrekryter på tre lokaler vid Sydafrikas södra och sydöstra kust.

Få signifikanta samband hittades uteslutande mellan habitatmängd och biodiversitet. Å andra sidan hittades på alla tre lokaler många signifikanta positiva samband mellan musselhabitatmängd och abundans av flera taxa (Anthozoa, Malacostraca and Nemertea), medan signifikanta negativa samband hittades för andra taxa (Bivalvia, Gastropoda, Maxillopoda, Ophiuroidea, Polychaeta and Pycnogonida). Det här indikerar att makrofaunans livscykler såsom rekryteringssätt (t.ex. arter med planktoniskt larvstadium gentemot arter som vårdar avkomman eller kapslar in sina embryon) och hur detta påverkats av de omgivande musslornas filtrering och habitatmodifierande verksamhet hade betydelse och att de motsägelsefulla resultaten för olika taxa kan ha tagit ut varandra och därför delvis kan förklara avsaknaden av signifikanta resultat för diversitetsindexen. Inga tröskeleffekter hittades i undersökningen och de signifikanta sambanden var inte konsistenta över de undersökta lokalerna.

Resultaten indikerar att det omgivande landskapet är viktigt för att forma samhällsstrukturen i dessa musselbäddar med signifikanta effekter av habitatmängden i sig själv. Styrkan av och riktningen på habitateffekterna varierar emellertid mellan stränder, skalan på observationerna och med de studerade variablerna (t.ex. diversitet, abundans, musselrekrytering, artidentitet), vilket visar på komplexiteten hos processerna som strukturerar klippstränders makrofaunasamhällen. Resultaten är särskilt tillämpbara inom bevarandebiologin där exploatering av musslor (för konsumtion) vid Sydafrikas östra kust lett till fragmenterade musselbälten och betydande habitatförlust. En motsvarande undersökning har utförts på blåmusselhabitat i Tvärminneområdet (Välimaa och Westerbom m.fl. opubl.).

Referens:

Jungerstam J, Erlandsson J, McQuaid CD, Porri F, Westerbom M, Kraufvelin P (2014) Is habitat amount important for biodiversity in rocky shore systems? A study of South African mussel assemblages. Mar Biol (under utgivning) DOI: 10.1007/s00227-014-2436-4

 

Mera information: pkraufve@abo.fi, patrik.kraufvelin@novia.fi

http://link.springer.com/article/10.1007/s00227-014-2436-4

 

 

Gå till "Nyhetsarkiv"