2.2.2015

I yttersta skärgården lyckas det!

Att förflytta hotade arter undan stundande hot som t.ex. förändringar i livsmiljön förorsakade av klimatförändring, har debatterats flitigt. En fråga som fått mindre uppmärksamhet är huruvida vi är så bra på att välja ut lämpliga områden att förflytta arter till, ifall det skulle bli aktuellt. Konkreta försök med att förflytta arter och försöka förstå vad som gjorde förflyttningarna misslyckade eller i bästa fall lyckade är få.

Foto: Anne Jussila

I Ekenäs Skärgård har ett försök med att förflytta Apollofjärilar (Parnassius apollo) utförts under åren 2009-2011. Fokus för förflyttningen var att välja ut områden som alla på basen av fjärilens levnadsvanor borde vara lämpliga och se hur väl förekomsten av larvens värdväxt och blommande nektarväxter kan hjälpa oss förstå vad som är potentiellt lämpliga livsmiljöer. Under tre års tid utplanterade vi larver av Apollofjärilen på öar i Ekenäs skärgård och resultaten var entydiga. I yttersta skärgården lyckas det! I mellersta och inre skärgården lyckas etableringen av nya Apollofjärilspopulationer inte fast där finns mycket värdväxter för larverna och blommor åt de vuxna fjärilarna. En population har etablerat sej i den allra yttersta skärgården och vi hoppas på många framgångsrika fjärilssäsonger även framöver!

Läs mer

http://conservationevidence.com/individual-study/5496

finns också på Fejjan!

https://www.facebook.com/conservationevidence

Gå till "Nyhetsarkiv"