7.3.2011

Hur samordnar ådorna i en sammanslagen kull sin vaksamhet och sitt dykande?


Hur bytesdjur i en grupp samordnar sin vaksamhet är viktigt med tanke på chansen att upptäcka annalkande rovdjur. Tidigare trodde man att individerna i en grupp inte reagerar på vad de andra gör utan att vaksamhetsperioderna är slumpmässigt fördelade i tid, men nyare forskning har avslöjat att vaksamheten ibland kan vara synkroniserad. Det här är problematiskt eftersom överlappande vaksamhet resulterar i stunder då ingen i gruppen är vaksam. Det finns också andra öppna frågor: spelar gruppstorleken eller närbelägna utomstående individer som inte är en del av gruppen en roll för hur aktiviteterna samordnas mellan individerna, och hur påverkar ungar som ingår i gruppen föräldrarnas beslut? Vi studerade samordnandet av vaksamheten hos ådor i sammanslagna kullar vars viktigaste funktion är att skydda ungarna mot trutangrepp. Vi fann att ådorna synkroniserade sina perioder av vaksamhet och att graden av synkronisering ökade med antalet ådor i gruppen. Det här utgjorde trots allt ingen risk för ungarnas säkerhet, eftersom den andel av tiden som åtminstone en av ådorna i gruppen var vaksam trots allt ökade med antalet ådor i gruppen. Vi upptäckte också att andelen överlappande vaksamhet minskade med kvoten av ungar till vårdande ådor i gruppen. Närbelägna utomstående ådor påverkade inte samordnandet av vaksamheten men kullar med färre ungar per vårdande åda, som erbjuder mindre utspädning av predationsrisken, var oftare associerade med närbelägna utomstående ådor. Slutsatsen av våra studier är att ungarnas sårbarhet för angrepp av rovdjur påverkar både samordnandet av vaksamhet hos föräldrarna och attraktionen till utomstående artkumpaner.

Resultaten publicerades i vetenskapstidskriften Behavioral Ecology. I undersökningen deltog forskarna Markus Öst från Aronias kustlandsteam samt Tekla Tierala som gjort en pro gradu om temat vid Helsingfors universitet.

Öst, M. & Tierala, T. 2011: Synchronized vigilance while feeding in common eider brood-rearing coalitions. Behavioral Ecology 22: 378-384

Länk till publikationen

Gå till "Nyhetsarkiv"