14.2.2011

Förändringar i ett östafrikanskt socio-ekologiskt sjögrässystem: skördande av ryggradslösa djur påve

 

Sjögräsängar finns längs kusterna i de allra flesta delar av världen. Dessa habitat upprätthåller en stor biologisk mångfald (biodiversitet). Sjögräsekosystem är också ekonomiskt värdefulla habitat. I många delar av världen, t.ex. i tropikerna, skördar kvinnor och barn evertebrater (ryggradslösa djur) som föda. De plockar och äter bland annat musslor, krabbor och snäckor. För många fattiga människor är detta en mycket viktig proteinkälla. Många plockar även evertebrater för att kunna erhålla en viss inkomst.

Målet med denna tvärvetenskapliga studie var att öka förståelsen för socio-ekologiska processer i samband med evertebratskördande, d.v.s. hur exploatering av evertebratsamhället påverkar djuren i sjögräset och livsuppehället för människorna i området. Studien genomfördes på Zanzibar i Tanzania och bestod av två delar: 1) intervjuer med kvinnor i en by samt observationer av antal plockare och 2) en biologisk inventering av det närliggande havsområdet för samma by i jämförelse med en obebodd och oexploaterad kuststräcka längre söderut. De allra flesta som blev intervjuade föredrog sjögräsängar som underlag för evertebratplockning, och medel- till hög skottäthet, stor täckning och ej fragmenterade områden av sjögräs. Vidare så har sjögräsängens utbredning minskat utanför byn under ca 10-15 års tid enligt de intervjuade kvinnorna, som också menar att antalet djur i sjögräsängarna utanför byn har minskat, speciellt under det senaste decenniet. Den allmänna åsikten är att man måste anstränga sig mer för att hitta samma mängd djur som när man plockade för tio år sedan; arbetsinsatsen har alltså ökat. Enligt kvinnorna i studien är det ingen skillnad på vilka arter som finns nu jämfört med förr, men vissa är svårare att hitta nuförtiden.

Anledningarna till minskningarna i sjögräsutbredning och djurmängd tros vara fler plockande kvinnor, hänsynslösa plockare och båtmotorer som delar upp sjögräset etc. Den biologiska inventeringen visade att det oexploaterade området hade högre djurförekomst och artrikedom än det exploaterade området. Sjögräsegenskaper, såsom biomassa och antal skott, skilde sig inte mellan de två områdena. Med multivariat statistik kunde man se skillnader (dock svaga) mellan de två områdenas artsammansättning vad gäller djurförekomst och djurbiomassa. Studien tyder på att människans evertebratskördande kan påverka den marina sjögräsmiljön och dess evertebrater negativt. För att säkra framtidens ekosystemfunktion och ekosystemtjänster för ett viktigt habitat såsom sjögräsängar med dess stora diversitet av djur är det nödvändigt att hitta ett hållbart förhållande mellan människan och den biologiska naturresursen.

Lina Nordlund, Johan Erlandsson, Maricela de la Torre-Castro and Narriman Jiddawi 2010: Changes in an East African social-ecological seagrass system: invertebrate harvesting affecting species composition and local livelihood. Aquatic Living Resources 23, 399-416 Abstract

Gå till "Nyhetsarkiv"