2.12.2011

Ejderpopulationerna i Sverige och Finland rasar och Östersjön tappar sina övervintrande vattenfåglar

 


Forskare inom det nordiska toppforskningsnätverket NOWAC (Nordic Waterbirds and Climate Network) har gjort en bred sammanställning av läget för både häckande och övervintrande ejdrar i Östersjön. Undersökningen visar att den häckande ejderpopulationen vid den finska och den svenska ostkusten har minskat med 40-60% sedan år 2000 efter en stabil period på 1990-talet. Minskningen är markant snabb och oroväckande, eftersom de flesta ejdrar i Östersjön häckar inom de svenska och finländska skärgårdarna. Trenden är överraskande likadan i bägge länderna, också ur ett längre perspektiv. Minskningen i häckbestånden syns också i det antal som övervintrar i de Danska farvattnen i södra delarna av Östersjön, trots att den inte är lika markant. Den andel av de övervintrande fåglarna som övervintrar i Vadehavet har dock minskat kraftigt.

Ytterligare två storskaliga trender kan urskiljas med hjälp av data som danska jägare årligen samlar in i form av vingprover - andelen årsungar minskar stadigt i övervintringsområdet, samtidigt som andelen gamla, häckande ådor minskar. Detta visar att den nedgående trenden ackompanjeras av allt sämre produktivitet och en ökande andel hanar - gudingar - i den häckande populationen, vilket är oroande. Numera finns två gudingar på en åda i populationerna!
En annan nyutkommen utreding (TemaNord 2011:550, Waterbird populations and pressures in the Baltic Sea) påtalar för ejderns del samma problem när det gäller vinterpopulationen. Enligt den utredningen har vinterejdrarnas antal minskat från 1 048 000 (1993) till 515 000 (2009). Trots att siffrorna i bägge utredningarna inte är helt identiska, är den allmänna samstämmigheten bra - det går alltså mycket dåligt för Östersjöns ejdrar!

Generellt verkar det också som om övriga övervintrande vattenfåglar i Östersjön skulle ha kärva tider. År 1993 räknade man med att det fanns nästan 8,5 miljoner fåglar i Östersjön på vintern, medan det år 2009 inte fanns mer än knappa 4,5 miljoner! Det sammantagna antalet gäller för 20 arter, av vilka endast 5 har ökat - icke överraskande arter som bl.a. storskarv. De stora förlorarna är alfågel, alförrädare, ejder, svärta och sjöorre, av vilka alfågeln dramatiskt minskat från 4,2 miljoner till knappa 1,5 miljoner fåglar.
Det verkar alltså som om Östersjön som övervintringsmiljö för sjöfågel har blivit dramatiskt sämre, och att det är hög tid att skaffa bättre kunskap om åtgärder som kunde bryta den negativa trenden, både på vintern och under häckningstid.

Också under NOWACs i ordningen andra kongress den 24.-28.10.2011 på Öster Malma i Sverige uttryckte deltagarna sin oro över den negativa trenden som också andra sjöfågelarter uppvisar i dag. Under kongressen tog man fram en lista på de arter (11) som kräver mest hänsyn under de närmaste åren. Listan toppas av ejder och alfågel, följda av svärta, bläsand, gräsand, stjärtand, brunand, vigg, sjöorre, årta och bergand.

Johan Ekroos, Anthony D. Fox, Thomas K. Christensen, Ib K. Petersen, Mikael Kilpi, Jón E. Jónsson, Martin Green, Karsten Laursen, Anja Cervencl, Peter de Boer, Leif Nilsson, Włodzimierz Meissner, Stefan Garthe & Markus Öst 2011: Declines amongst breeding Eider Somateria mollissima numbers in the Baltic/Wadden Sea flyway.- Ornis Fennica (in press)

NOWAC (Nordic Waterbirds and Climate Change Network) är ett forskningssnätverk inom Nordforsk Toppforskningsinitiativet. NOWAC samlades till sin andra kongress på Öster Malma i Sverige 24-28 oktober där Svenska Jägareförbundet stod som värd. Deltagare från Sverige, Finland, Åland, Danmark och Island med gäster från Brittiska Öarna, Frankrike, Holland och Tjeckiska Republiken samlades för att diskutera populationsstatus, aktuella skyddsfrågor och klimateffekter på andfågelpopulationer under några intensiva kongressdagar.

Länk till TemaNord-rapporten

Gå till "Nyhetsarkiv"