2.4.2015

Det går dåligt för sjöfåglarna – lösningar söks med hjälp av internationellt samarbete

På basen av nya uppföljningsresultat vet vi att många sjöfågelarter minskar. Sjöfåglar, som i regel är flyttfåglar, känner inga nationsgränser, och en enskild nation kan inte lösa deras problem. I april lockar Hangös stränder till sig både sjöfågel och en imponerande skara sjöfågelforskare från hela världen för att söka lösningar till sjöfågelpopulationernas situation.

Finland är ett viktigt häckningsområde för Europeiska andfåglar. Därför har vi ett stort ansvar då orsaker till populationsförändringar dryftas. Sjöfågelstammarna i högproduktiva våtmarker har halverats under de senaste trettio åren, medan stammarna i naturligt karga vattendrag har varit stabila. Gräsänderna i Finland har ökat en aning, men andra arter som bläsand, stjärtand och vigg har minskat under en längre tid.

En viktig orsak bakom minskningen är eutrofiering. För mycket näring i vattnen leder till att våtmarker växer igen, och lämlig föda för andfåglar tryter.

- Övergödning av våtmarker kan motverkas med hjälp av skötselåtgärder, som bete och slåtter av bladvass. Innan direkta åtgärder kan göras, bör det finnas forskningsresultat som visar vilka åtgärder är bäst, säger Aleksi Lehikoinen, forskare vid Finlands Akademi verksam vid Naturhistoriska centralmuseet.

Till det symposium (Pan-European Duck Symposium) som ordnas i Hangö 7.-11 april förväntas fler än 70 andfågelforskare från olika länder i Europa och Nord-Amerika och Afrika. Under mötet dryftas varför sjöfågelpopulationer har förändrats, hur livsmiljöernas kvalitet och skötsel av dem påverkar änder, hur klimatförändringen inverkar på flyttning och omfördelning av övervintringsområden samt hur sjöfågeljakt kan vara hållbar.

- Andfåglarna utgör en betydande internationell naturresurs, som utnyttjas från slutet av sommaren in i vintern runt om i Europa. Även om det verkar vara så, att jakten i sig inte spelar en större roll i andfåglarnas minskning, är det ändå av stor betydelse att arbeta för en riktig dimensionering av jakten och en gemensam europeisk skötsel av sjöfågelstammarna, konstaterar forskningsprofessor Hannu Pöysä vid Naturresursinstitutet.

I april är Hangöudd aktuell ur andfåglarnas synpunkt.

- Hangövattnen hör till de centrala häckningsområdena för Östersjöns kraftigt minskande ejdrar och via Hangö går flyttstråket mot häckningslokalerna vidare via Finska Viken också för många andra arter. De globalt hotade alfåglarna söker föda i Hangös skärgårdar innan de drar vidare mot häckning på den Sibiriska tundran. De i Östersjön övervintrande musselätande arterna ejder, alfågel och svärta har alla minskat mycket oroväckande kraftig, och den också musselätande berganden håller på att försvinna från Finland. Också här behövs insatser från alla Östersjöstater, påpekar forskningsledare Mikael Kilpi vid Aronia.

Mötets webbsidor och mötesprogrammet går att hitta på www.peds4.fi .

Mera information:

Akademiforskare Aleksi Lehikoinen, Ntaurhistoriska centralmuseet, Luomus, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi , 045-1375732

Forskningsprofessor Hannu Pöysä, Luonnonvarakeskus, Luke, hannu.poysa@luke.fi , 0400-103081 

Forskningsledare Mikael Kilpi, Forskningsinstitutet Aronia, mikael.kilpi@novia.fi , 050-5810307

Gå till "Nyhetsarkiv"