9.8.2011

ARONIA bidrog till världsomfattande rapport om ekosystemtjänster


Begreppet ekosystemtjänst har erhållit ett brett godkännande under de senaste åren. Nu diskuteras hur man kan mäta och värdera såpass vittomspännande ekosystemtjänster som rent vatten, kolets kretslopp, eller ett landskaps estetiska värde. Traci Birge som är forskare vid Aronia och sekreterare för ekosystemtjänst projektet Coast-Man deltog som en av skribenterna i en ny internationell publikation som tar upp frågor rörande ekosystemtjänstkonceptets praktiska tillämpning i forskning och beslutsfattande.
Den nya rapporten "Developing Ecosystem Service Indicators: Experiences and lessons learned from sub-global assessments and other initiatives" publicerades av Secretariat for the Convention on Biodiversity i juni 2011. Rapporten har delats ut åt beslutsfattare i två viktiga världsomfattande möten: AHTEG mötet vars mål är att utarbeta indikatorer för strategier som strävar att bevara biologiskt mångfald (Indicators for the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020), samt det därpå följande mötet för sakkunniga i High Wycombe i Storbritannien. Rapporten ger exempel på hur lokala projekt, som Aronias Coast-Man projekt som kartlägger ekosystemtjänster i Hangö-Raseborg området, mäter ekosystemtjänster och erbjuder redskap för att utveckla indikatorer för dem.
Beslutsfattare måste ta en hel del saker i beaktande då det görs beslut om riktningen för framtida utveckling. Hållbar utveckling kräver beslutsfattande som tar i beaktande verksamheters inverkan på olika intressentgrupper och de resurser naturen erbjuder. Att värdera och bedöma ekosystemtjänster är ett av de många verktyg som utvecklats för att underlätta beslutsfattandet och förbättra förståelsen av vår verksamhets inverkan på miljön. Den nya rapporten ger exempel och inspiration till att mäta ekosystemtjänster på ett ändamålsenligt sätt.

Mer information: Traci Birge traci.birge@novia.fi

Developing Ecosystem Service Indicators: Experiences and lessons learned from sub-global assessments and other initiatives. CBD Technical Series 58

Coast-Man hemsida: http://se.coastman.fi/

Gå till "Nyhetsarkiv"