Bioekonomi

Denna sida uppdateras för tillfället.

De varor och tjänster vi får från naturen, t ex rent vatten, näringsämnen, bränsle, pollinering, näringskretslopp och klimatreglering kallas ekosystemtjänster. Trots att vi alla är beroende av dessa tjänster, vet vi att dessa resurser utnyttjas ohållbart idag, vilket redan nu syns på olika sätt i vår omgivning. Utöver rent praktiska, fysiska värden har ekosystemtjänster dessutom en kulturell funktion i form av t ex rekreation, bildning, estetik och andlighet.

I stort sett all samhällelig verksamhet har en återkoppling till sk Earth Systems (ekosystem, biosfären, atmosfären). Vår verksamhet inom Bioekonomi bygger på tvärfackligt och mångprofessionellt samarbete. Vi strävar efter att ta fram lösningsmodeller som beaktar såväl de ekologiska, ekonomiska som de sociala systemen.

Vår verksamhet inom bioekonomi

  • Bygger på ett starkt kunskapskluster, som samlar engagerade parter på olika nivåer från grundforskning till tillämpad forskning. Den samlade kunskapen implementeras i samhälleliga processer.
  • Jobbar för att främja demokratiska beslutsprocesser inom naturresursförvaltning som följer finländsk lagstiftning,  men som i praktiken inte ännu funnit effektiva och konstruktiva former.
  • Bygger på gediget projektkunnande, avancerad forskning och fokuserade tillämpningar.
  • Arbetar mångprofessionellt för att hitta långsiktiga lösningar och har ett välutvecklat informations- och kommunikationsnätverk för att sprida kunskap.


Kontakta oss! 
Läs mera nyheter från vårt forskarkollegium inom bioekonomi >

Aktuellt

 

Evenemang

Publikationer inom bioekonomi