Visit countryside Ostrobothnia


Period: 30.04.2021 - 31.12.2022

Innehåll: Målet med detta projekt är att fånga upp kreativiteten, kunskapen och
nytänkandet på den Österbottniska landsbygden och vidareförädla den till nya
produkter, tjänster, verksamhetsmodeller samt dynamiska nyskapande nätverk
mellan och inom branscher. Målet är även att höja värdet på landsbygden som
innovationsmiljö. Detta kommer att uppnås genom att skapa aktiva nätverk mellan
”gräsrötter”, forskning, utveckling, utbildning, näringsliv och finansiärer.
Möten kommer att skapas mellan bybor, företagare, unga, gamla och mellan olika
branscher. Målet är att låta deltagarna pröva möjligheterna att utveckla tankar
som de inte tidigare vågat, experimentera, och vidareförädla dessa med experter
inom olika områden. Målet är att identifiera latenta teman och koppla samman de
faktorer som möjliggör att en ny produkt, tjänst, verksamhet eller samhällelig
process utvecklas och får möjlighet att utvecklas optimalt.

Målsättning är att öppna upp en diskussion mellan olika intressenter kring hur
vi skall marknadsföra hela vår region och öppna upp för alla de småskaliga
upplevelser besökare kan ta del av här hos oss i Österbotten och byarna.
Visionen för projektet och framtiden skulle kunna liknas vid en samlingspunkt
likt denna portal: https://www.rokuageopark.fi/fi/koe

Fokusområde: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Aktion Österbotten,

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Aktion Österbotten

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Aktion Österbotten