Hallå! Två språk - tusen möjligheter - Kaksi kieltä - tuhat mahdollisuutta - (Svenska kulturfonden)

Period: 01.10.2018 - 15.01.2022

Innehåll: Den ekonomiska tillväxten i Åboregionen har skapat en efterfrågan på
arbetstagare och samtidigt också ett krav på mera kompetens inom språkhantering
och kommunikation. Turun Ammattikorkeakoulu, Förlags Ab Sydvästkusten, Å
Communcations och Yrkeshögskolan Novia strävar därför gemensamt till att stärka
studerandes kunskap i professionell kommunikation samt öka förståelsen för
betydelsen av de båda inhemska språken i Åboregionens näringsliv.

Fokusområde: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Henriksgatan

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Anna Karin Abrahamsson