Ash2Carbon

Period: 02.09.2021 - 31.01.2023

Innehåll: I Österbotten finns det två större biobränslekraftverk samt ett hundratal flisvärmeanläggningar som producerar värme till kommunala fastigheter, fjärrvärmenät, industrihallar, större djurproduktionsenheter eller växthus. En stor del av anläggningarna använder enbart skogsflis som bränsle vilket medför att ren träaska finns tillgänglig för olika ändamål.Det är oklart vad som sker med träaskan från flisvärmeanläggningarna varför det är intressant att reda ut hur man i dagsläget hanterar askan och vad man kan göra med denna restprodukt. Samtidigt finns det också intresse att undersöka om det finns möjlighet att höja värdet på träaskan genom vidareförädling samt utredning av olika användningsmöjligheter. Eftersom det i många växthusvärmeanläggningar används både trä och torv är det även nödvändigt att utreda användningsområden för aska som är baserad på kombinerad trä- och torvförbränning.Förstudieprojektets målsättning är att öka värdet på träaska genom att finna nya tillämpningsformer samt att öka träaskans användning vid vitaliseringsgödsling av torvmarker. Vitaliseringsgödsling med träaska ökar vanligen skogens tillväxt märkbart på torvmarker vilket därmed ökar den värdefulla kolbindningen. Det ger ett stort mervärde inom den cirkulära ekonomin då man kan tillämpa en biprodukt från värmeproduktionen för att öka träd och växters upptagning av koldioxid och slutliga bindningen av kol i stamveden. Projektet utreder också hur mycket tilläggs CO2 som kan bindas per hektar skogsmark med hjälp av askgödsling enligt befintliga data som publicerats. Denna information kan utgöra ett tilläggsvärde som i praktiken kan användas som kompensation för andra aktiviteter som räknas som CO2 utsläpp inom skogsbruket.Projektets avsikt är att i landskapet Österbotten kartlägga tillgången på ren träaska och blandad trä-torvaska samt utreda hanteringsformen (d.v.s våt eller torraska). Dessutom utreds vad som sker med askan i nuläget. Projektet sammanställer befintlig information från studier och forskningsrapporter över möjliga användningsändamål och informerar om möjligheter för olika tillämpningar. Om projektets resultat visar att fortsatta utredningar är nödvändiga uppgörs en skild finansieringsansökan för en fördjupning i forskning gällande träaska och möjliga kombinationer med andra kväverika biprodukter som optimerar trädens tillväxt (kolbindning) med hållbara ekologiska metoder samt fördjupade studier i övriga tillämpningar och förädlingsmöjligheter för träaska.Som projektets resultat förväntas;• Bättre kunskap om askans användningsmöjligheter• Skapande av ett mervärde av askan som produkt och därigenom bidra till ökad handel med produkter innehållande träaska• Bildande av entreprenörsverksamhet kring vidareförädling, hantering och spridning av träaskan• Att projektet bidrar med information som ökar skogsägarnas intresse att gödsla torvmarker med träaska. Vid gödsling med träaska på dikade trädbevuxna torvmarker ökar man tillväxten och därmed kolbindningen genom trädens fotosyntes• Skapande av ett enklare verktyg eller beräkningsmodell för att bedöma hur mycket CO2 som ytterligare binds per hektar skogsmark vid askgödsling, d.v.s. avspegla askans roll i CO2 bindningen

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska fonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projektägare: Skogscentralen