OPTIMIST - Optimering av näringsbalans i bionäring - en förstudie

Innehåll: Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna för att skapa en bionäring med optimerad näringsbalans (kväve/fosfor) utgående från regionens rötbara avfall. Rötresten innehåller ofta mycket fosfor i förhållande till kväve.  I projektet undersöks möjligheterna till att antingen avskilja fosfor, eller att tillsätta kväve, för att få en bättre styrning av näringsbalansen. Optimering av näringsbalansen ger en mindre risk för övergödning, eftersom en mera exakt dosering uppnås.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia och Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiärer: EU-finansiering från Botnia-Atlantica, medfinansiering av Österbottens förbund, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, YH Novia och SLU.

 

Slutrapport