Från bioavfall till bionäring (BioBio)

Innehåll: Projektets mål är att skapa praktiskt tillämpbara och miljöriktiga system, som möjliggör att en stor andel av den näringsresurs, i form av rötrest från rötningsanläggningar, ska återanvändas som bionäring. Bionäringen ger en ökad produktion av förnyelsebar skogsråvara och ersätter industriellt producerad mineralnäring. Det skulle innebära ett betydande bidrag till en utveckling mot samhällets övergripande miljömål om ökad hållbarhet.

Samarbetspartners: Sveriges Lanbruksuniversitet och Skogscentralen Kusten.

Finansiärer: Botnia-Atlantica, Österbottens Förbund, Yrkeshögskolan Novia, Länsstyrelsen i Västerbotten, Sveriges Lantbruksuniversitet, UMEVA, Skellefteå kommun, MittSverige Vatten och Svenskt Vatten Utveckling.