Tjänster till företag

För att fånga upp goda idéer och fina initiativ som stärker utvecklingen på de orter där vi verkar, bedriver vi  forskningsverksamhet. Vi har byggt upp en gedigen projektkompetens, goda nätverk och många trogna samarbetspartner. Vi är intresserade av nya idéer - ta kontakt!

Sjöfart

Novias verksamhet inom sjöfart har specialiserat sig på simulation, vilket innefattar utveckling av simulation, virtuella utbildningsmetoder och praxis som stöder lärande av praktiska färdigheter. Inom forskning och utveckling tar vi fram nya tillämpningsområden inom fartygssimulation, vilket gynnar sjöfartens säkerhet och effektivitet.

Vårt kunnande

 • Utveckling av utbildning, kompetensfrågor, eller läromaterial (se WINMOS-projektet)
 • Testning, forskning och produktutveckling i simulerad miljö
 • Utvecklings- och forskningsprojekt inom sjösäkerhet
 • Utveckling av ny teknologi inom sjöfartssektorn


Tjänster

 • Testning av nya farleder i simulator
 • Testning av hamnbassäng
 • Utvärdering av skeppsbefäl
 • Testning och utveckling av navigationsutrustning

Teknik

Inom specialkunnandet hållbar energiteknik har vi starka nordiska samarbetsnätverk och gedigen erfarenhet av projektkoordinering och -administration. Fokus ligger på experimentell och tillämpad forskning, oftast kopplad till näringslivet och/eller teknikinstitutionens olika undervisningsområden.

Vårt kunnande

 • Mätteknik, instrumentering and processtyrning
 • Automation, intelligenta system
 • Multivariata analyser/Big Data
 • Vindkraft, vindmätningar och -analys
 • Energieffektivitet i växthus
 • Biogas
 • Energieffektivt byggande och inomhusmiljö
 • Maskinteknik och motorforskning

Tjänster

 • Konsultering i inomhusmiljöfrågor och miljökemiska frågor
 • Vindmätning och -analys
 • Multivariat analys och visualisering av data
 • Vibrationsspektroskopiska tillämpningar
 • Rötningstester i laboratorieskala
 • Konsultering gällande projektadministration

 

Konst, kultur och entreprenörskap


Specialkunnandet inom kultur och entreprenörskap består av ett team med expertis inom kulturens sektorer såsom utveckling av verksamhetsförutsättningar inom bildkonst, media, design, musik, spelindustri och teater. FUI har ett brett europeiskt nätverk men jobbar även starkt regionalt förankrat. Vi är ständigt på jakt efter nya, spännande utvecklingsprocesser och samarbeten såväl i regionalt i Österbotten som nationellt och ute i Europa.

Vårt kunnande

 • Affärsutveckling i branscher med svag businesskompetens, särskilt i den s.k. ”post-businessplan-eran” med verktyg såsom Business Model Canvas, Värdeerbjudande design (Value-Proposition Design) och Lean startups.
 • Koncept för entreprenöriell utveckling i utbildningar. FUI i Jakobstad är en del av Allegro Ink i Campus Allegro och har därmed tillgång till spännande kombinationer av kompetens kring kreativitet, entreprenörskap och pedagogik.

Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser


Forskning inom bioekonomi bedrivs vid på Campus Raseborg. Vi har gediget projektkunnande på både internationell, nationell och regional nivå. Finlands kust är en unik miljö med stor outnyttjad potential. Vi vill vara en utvecklande kraft för småskalighet, mångfald och resursklokhet. Vi har mångårig erfarenhet av samarbete med kommuner, branschorganisationer och producenter inom närmatssektorn. Inom kommunal miljöförvaltning och -planering har vi fokuserat på att samla in och bearbeta information i ett lätthanterligt, kartbaserat format för olika beslutsprocesser. Detta har vi redan testat i projekt inom bl.a. avloppshantering och planering av vattenområden.

Vårt kunnande

 • Projektplanering och -förverkligande
 • Entreprenörskap inom gröna sektorn
 • Närmat, från jord till bord (småskalig livsmedelsförädling, resurskloka odlingsmetoder)
 • GIS (Geografiska Informations System), modellering, programmering och analys.
 • Undervattenskartering (dyk och kamera)
 • Kunskap om livsmiljöer, arter, mångfald, vetenskaplig metodologi, ekologi och evolutionsbiologi

Interprofessionell hälsa och välfärd

Vi har en lång projekterfarenhet av speciellt EU-projekt och projekten är resultat av väl utbyggd samverkan med den omgivande regionen. Ett kompetenscenter med möjligheter till samverkan och relevant forskningssamarbete i regionen, samt en konkret demonstrationsmiljö för vårdteknologi är under planering.

Vårt kunnande

 • Äldres välmående och livsvillkor, bland annat i och med den stora databasen GERDA (Gerontologisk databas)
 • Trygg läkemedelsbehandling av äldre
 • Äldres säkerhet och trygghet
 • Välfärdsteknologi
 • Nya metoder inom vårdundervisning
 • Interprofessionellt arbete för bättre vård i team
 • Inomhusluft och hälsa

Affärsutveckling

Inom företagsekonomi vid Novia finns det långa anor av att jobba lösningscentrerat och via ett entreprenöriellt tankesätt svara på affärslivets utmaningar. Vi integrerar uppdrag från företag och organisationer så att studerande kan arbeta med projekt som svar på utmaningar i företag och organisationer. En del av studierna genomförs via studerandes egna andelslag.

Novia samarbetar med nordiska organisationer som går i spetsen för metodutveckling inom entreprenörskap och ledarskap. 

Vårt kunnande

 

 • Samarbete mellan näringsliv, studerande och högskola
 • Affärsutveckling för små- och medelstora företag
 • Stöd för företag i uppstartskedet, bland annat acceleratorverksamhet
 • Service Design och design-tänk samt kundfokus i affärsverksamhet
 • Digital marknadsföring och varumärkesutveckling
 • International Business
 • Ekonomiförvaltning och dess digitala plattformar
 • Besöksnäring och skärgård

Tjänster

 • Samarbeten med högskola och studerande, exempelvis via gemensamma större och mindre projekt
 • Examensarbeten med företags- eller branschutmaning
 • Studerandeprojekt kopplade till specifika teman (t ex bokföring, marknadsföring, HRM, CRM)
 • Hackathon eller liknande event/samarbeten mellan större grupp studerande och ett eller flera företag
 • Acceleratorkurser för kommuner eller utvecklingsbolag som önskar stärka regionens uppstartsverksamhet
 • Skräddarsydda kurshelheter och samarbetsprojekt för att stärka andras kompetens inom våra kärnområden

Kontaktuppgifter till forskningsledare

John Dahlbacka, forskningsledare, hållbar energiteknik, Vasa
mobil +358 (0)44 780 5730, john.dahlbacka@novia.fi

Marianne Fred, forskningsledare, bioekonomi, Raseborg
tfn +358 (0)19 224 8409, marianne.fred@novia.fi

Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare, kultur Jakobstad
mobil +358 (0)44 780 5887, therese.sunngren-granlund@novia.fi

Mirva Salokorpi, forskningsledare, fartygssimulation, Åbo
mobil +358 (0)44 762 3532, mirva.salokorpi@novia.fi

Annika Wentjärvi
Forskningsledare, hälsa och välfärd 
mobil +358 (0)44 780 5459, annika.wentjarvi@novia.fi

Hanna Guseff, forskningsledare, affärsutveckling
mobil +358 (0)44 762 3218, hanna.Guseff@novia.fi