Bondenyttan

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 30.8.2017 - 31.12.2024

Content: Praktisk samverkan bidrar till ett hållbart jordbruk Bondenyttan startades våren 2018 vid agrologutbildningen på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Bondenyttan finansieras av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. Projektledare för Bondenyttan är AFD Paul Riesinger, lektor i växtodling vid YH Novia. Projektet Bondenyttan innebär ett samarbete mellan i regionen verksamma lantbruksföretagare och agrologutbildningen vid YH Novia. Yrkets verksamhetsvillkor ligger till grund för undervisningen på yrkeshögskolenivå. Näringslivet styr utbildningen mot relevanta och aktuella innehåll och metoder, medan det i sin tur gagnas av forskning, rådgivning och utbildning. Bondenyttan ämnar tillföra lantbruksföretagarna behövlig kunskap och samtidigt aktualisera agrologstuderandenas utbildning. Projektets arbetsinnehåll utgår från det konventionella jordbrukets aktuella frågor och resultaten är av omedelbart praktiskt intresse för lantbruksföretagarna och agrologstuderandena. Bondenyttan drar nytta av och understöder ett redan befintligt naturbrukskluster. Försöken planeras, utförs och utvärderas i samarbete mellan agrologutbildningen, en ring av lantbrukare, Västankvarn gård, Västankvarn försöksgård och lantbruksrådgivningen (NSL). Ett samarbete med hela lantbrukssektorn utgör ett medel för att kunna förverkliga enskilda projektteman, samtidigt som samarbetet är ett mål i sig. Lärdomarna från undersökningarna och försöken görs tillgängligt genom fältstigar, studiebesök, seminarier, föredrag och publikationer. Vid sidan om kunskapsnyttan, den pedagogiska nyttan och samarbetsnyttan resulterar projektet Bondenyttan i positiva sociala effekter. Lantbrukare och agrologstuderande involveras såväl fackligt som socialt i ett samarbete och bekräftas således i sin yrkesroll.t som socialt i ett samarbete och bekräftas således i sin yrkesroll.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Yrkeshögskolan Novia

Project owner: YH Novia

Partners: Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Sveriges lantbruksuniversitet.

Project manager: Paul Riesinger

Partners: Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Sveriges lantbruksuniversitet.