Hur donera?

 

Hur donera?

 

Onlinedonationer är möjliga för donationer mellan 1 och 9 999.99 euro.

För en donation på minst 10 000 euro skall ett gåvobrev fyllas i för såväl privatpersoner som för samfund och företag.

 

DoneraInformation om Novias medelinsamling

Yrkeshögskolorna kan samla in medel för den verksamhet som beskrivs i 4 § i yrkeshögskolelagen (932/2014).

4 § Uppgifter
Yrkeshögskolorna har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter och att stödja studerandenas yrkesutveckling.

Yrkeshögskolorna ska också bedriva tillämpad forskningsverksamhet och utvecklings- och innovationsverksamhet som gynnar yrkeshögskoleundervisningen, främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen och förnyar näringsstrukturen i regionen, samt bedriva konstnärlig verksamhet. Då yrkeshögskolan fullgör sina uppgifter ska den främja livslångt lärande.

Privatpersoner, företag och samfund kan donera. De insamlade medlen ska användas för att gynna yrkeshögskolans verksamhet. Konkret kan det handla om att exempelvis införskaffa viktig infrastruktur och modernisera undervisningsmiljöer. För donationer på minst 10 000 euro uppgörs gåvobrev. I gåvobrevet kan donatorn ange om gåvan riktas till ett specifikt utbildningsområde eller till högskolan i allmänhet. Statens motfinansiering stärker högskolans kapital och bokförs i fonden för inbetalt, fritt eget kapital.

 

Privatpersoners och samfunds donationer till Novia är avdragbara i beskattningen

Från och med 1.1.2016 får privatpersoner dra av penningdonationer till högskolor i sin beskattning. Tidigare har bara samfund haft skatteavdragsrätt.

Under ett skatteår (kalenderår) kan privatpersoner och dödsbon avdra donationer på minst 850 och högst 500 000 euro i sin beskattning. Novia lämnar uppgifterna om de mottagna avdragbara donationerna under skatteåret till skatteförvaltningen.

Samfund är berättigade till skatteavdrag från donationer omfattande 850–250 000 euro. Samfund är skyldiga att själva meddela skattemyndigheten om avdragsgilla donationer.

Avdragbara är endast sådana donationer som gjorts i syfte att understödja vetenskap eller konst. Donation är till sin karaktär en vederlagsfri prestation som inte förutsätter motprestation. Donationer som getts i form av andra tillgångar berättigar inte till avdrag.

Syfte med avdragsrätten är att främja universitetens och högskolornas privata finansiering.

Närmare information: 
Donationsavdrag vid personbeskattningen
Donationsavdrag i samfundsbeskattningen

 
donera personer 5

Strategiskt riktade donationer

Om du vill donera 10 000 euro eller mer kan du välja till vilket utbildningsområde du vill rikta din donation eller så kan du stöda yrkeshögskolans verksamhet i allmänhet.

Våra utbildningsområden

Teknik och kommunikation Ingenjör (YH), Byggmästare (YH), Sjökapten (YH)
Social,- hälso- och idrottsområdet Sjukskötare (YH), Hälsovårdare (YH), Socionom (YH), Barnmorska (YH), Bioanalytiker (YH), Röntgenskötare (YH), Estenom (YH)
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Tradenom (YH), företagsekonomi
Kultur Musiker (YH), Musikpedagog (YH), Formgivare (YH), Bildkonstnär (YH), Medianom (YH), Scenkonstpedagog (YH)
Naturbruk och miljöområdet Agrolog (YH), Skogsbruksingenjör (YH), Hortonom (YH), Miljöplanerare (YH)
Turism-, kosthålls och ekonomibranschen Restonom (YH)
Det naturvetenskapliga området Tradenom (YH), informationsbehandlingGåvobrev

För en donation på minst 10 000 euro skall ett gåvobrev fyllas i för såväl privatpersoner som för samfund och företag.

Du kan ladda ner gåvobrevet med tillstånd för penninginsamling i Finland här >   

eller kontakta Pia Rönnlund, mobil 050 595 2331 

Ifyllt gåvobrev postas till
Yrkeshögskolan Novia | Donera
VD-assistent Pia Rönnlund
Wolffskavägen 31
65200 VASA

Tack för din donation!

Donatorernas uppgifter registreras i Yrkeshögskolan Novias donatorregister.

Vi publicerar namn på de donatorer som ger sin tillåtelse.

Vi hjälper dig med din donation

Praktiska frågor i anslutning till donationer
VD-assistent Pia Rönnlund, mobil 050 595 2331
pia.ronnlund@novia.fi

 

orjan andersson kontakt

Större och strategiskt riktade donationer
Rektor/VD Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
orjan.andersson@novia.fi

Tillstånd för penninginsamling i Finland

Tillståndshavare: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (2059910-2)
Tillstånd till penninginsamling beviljats av: Polisstyrelsen Lotteriförvaltning
Tillståndets nummer och tidpunkten för beviljandet: RA/2020/848, beviljad startdag 14.7.2020
Tiden för anordnande av insamlingen: från 14.7.2020
Området för anordnande av insamlingen: hela landet utom Åland
Användningsändamålet för de insamlade medlen: De insamlade medlen används för skötseln av de uppgifter som avses i 4 § i yrkeshögskolelagen samt för att tillföra yrkeshögskolan kapital. 
Den som i praktiken ordnar insamlingen: Yrkeshögskolan Novia