Enheten Vasa

evaholger webb2Tf enhetschefer Holger Sved och Eva Matintupa

2034

studerande totalt
vid enheten

543

studerande inledde
sina studier vid enheten

 
Mål och resultat

Enheten Vasa hade totalt 543 studerande som inledde YH-och HYH-studier. Under hösten hade enheten 1 882 närvaroanmälda till YH-utbildning och 130 närvaroanmälda inom högre YH-utbildning. Antalet examina visar en positiv trend och totalt erhöll 376 personer YH-examen och 12 högre YH-examen. En annan positiv trend är att antalet avlagda studiepoäng inom enheten ökat såväl för examensstuderande som för studerande inom öppna yrkeshögskolan och kontinuerligt lärande.

 

Samarbete

Inom social- och hälsovård inleddes en interprofessionell utbildning inom mental- och missbrukarvård för både sjukskötar- och socionomstuderande i slutskedet av studierna.

Lantmäteriverket och Yrkeshögskolan Novia ingick ett samarbetsavtal för att säkra behovet av tillgången på svenskspråkiga lantmäteriingenjörer. Samarbetet möjliggjorde att utbildningen åter kunde inledas, efter ett uppehåll på tre år.

I samarbete med DIFF – Ingenjörerna i Finland r.f. inleddes i januari konceptet månadens gäst. Det är företrädesvis alumner från Novia i Vasa som berättar om sina erfarenheter i arbetslivet. Under året ordnades totalt sex tillfällen för enhetens studerande, som bland annat fick höra om lönsamma vindkraftsprojekt och Wärtsiläs nya satsning i Vasa - Smart Technology Hub.

Samarbetet med Vasa yrkeshögskola intensifierades i och med att social- och hälsovårdsstuderande i Alere erbjöds språkbad genom gemensamma kurser i KTC (kliniskt träningscentrum). I mars ordnades också tillsammans med VAMK en träff för ingenjörsutbildarna i Finland där Sitras ledande klimatexpert Saara Tamminen och europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri deltog.

Ett unikt samarbete inleddes med Topeliusgymnasiet i maj 2019. Under tre dagar deltog elever från gymnasiet i en laborationskurs med värmelära och fluidmekanik som tema. Kursen hölls i laboratorieutrymmena i Technobothnia.

Samarbetet för att främja smidiga övergångar mellan andra och tredje stadiet fortsatte så att studerande inom andra stadiet avlade studiepoäng inom enhetens samtliga utbildningar. De första tradenomerna som inlett sina studier på detta sätt examinerades i maj.

 

Examensarbeten premierades

Lukas Ede, ingenjör YH från byggnads- och samhällsteknik premierades under stålbyggnadsdagen för sitt examensarbete ”Montagetida stabilitet, aspekter att ta i beaktande - Hallbyggnader med stålstomme”, vilket utfördes på beställning av företaget Ruukki Construction Oy.

Cedric Ortiz, Double Degree studerande vid Escola Politecnica Superior i Lleida, Spanien samt vid Energy and Environmental Engineering i Vasa, tilldelades ett pris för sitt examensarbete ”Optimization of a diesel engine to operate on fuel gas”, som bästa examensarbete bland ingenjörer, vilka genomfört utbytesstudier.

Yrkeshögskolorna Novias och VAMKs gemensamma lag blev fjärde i den nationella innovationstävling som årligen ordnas av SICK, en av världens ledande tillverkare av sensorer och sensorbaserade lösningar för industriapplikationer. Teamet arbetade med att utveckla en applikation som kan användas på tunnelbanestationer, där sensorn känner av ifall det finns främmande föremål på rälsen samt registrerar folkmassans rörelser på plattformen.

 

Mastersutbildning

Enheten lanserade två nya engelskspråkiga Mastersutbildningar för att svara på de kunskaps- och rekryteringsbehov som finns inom det internationella affärslivet och industrin. Masterutbildningen i teknik, Industrial Management and Engineering inleddes medan Masterutbildningen i företagsekonomi, Digital Business and Management kommer att inledas hösten 2020.

Samarbetet med fem andra yrkeshögskolor i högre yrkeshögskoleutbildning inom bioanalytik och radiografi fortsatte och antog nya studerande. Modulerna på 20 sp erbjuds i samtliga partnerskolor på engelska. Inom högre yrkeshögskoleutbildning ledarskap i social och hälsovård fortsatte samarbetet med Arcada.

 

Kontinuerligt lärande

I mars examinerades sjukskötare med rätt att förskriva läkemedel. Utbildningen följer en nationell läroplan och detta var den första utbildning som ordnats i Novias regi. På hösten inledde den andra gruppen sina studier i förskrivningsrätt.

För att svara mot den stora efterfrågan på kompetenta arbetsledare och byggmästare inom byggbranschen, inledde enheten i augusti en utbildning i arbetsledning. Utbildningen mottog även ett specialunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet i syfte att åtgärda kompetensbrist och skapa hållbara verksamhetsmodeller.