Enheten Åbo Raseborg

eva2Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi

1492

studerande totalt
vid enheten 2019

428

studerande inledde
sina studier vid enheten 2019

Mål och resultat

Enheten Åbo Raseborg hade inför hösten 2019 totalt 279 nybörjarplatser inom YH-utbildning och 75 inom högre YH-utbildning. Hösten 2019 hade enheten 1227 närvaroanmälda varav 158 inom högre YH-utbildning. Målsättning för antalet utexaminerade uppnåddes väl för YH-examen medan högre YH målet inte kunde uppfyllas. Totalt erhöll 292 personer YH-examen och 14 högre YH-examen. Vad det gäller antalet studerande som avlagt 55 sp uppnåddes inte det förväntade målet på 642 då endast 434 studerande avlagt 55 sp/läsår.

 

Pedagogisk utveckling

Företagsekonomiutbildningen i Åbo fortsatte insatserna med att stärka företagandet och att få studerande att starta eget genom att implementera Drivhuset koncept inom utbildningen. Under våren ordnades en sk. Accelerator, en åtta veckors verkstad där studerande med en affärsidé fick stöd i att utvecklas mot entreprenörskap. Acceleratorn väckte stort intresse bland studerande och på kursen deltog studerande inom både social- och hälsovård samt företagsekonomi.

I Raseborg togs det via projekterfarenheter inom fokusområdet för bioekonomi fram en öppen YH utbildning på 30 sp inom permakultur och regenerativt jordbruk. Kurshelheten, som förverkligas helt virtuellt, rönte stort intresse med många kursdeltagare.

Samverkan

Inom socionomutbildningen startades, tillsammans med Åbo Akademi, en gemensam nätbaserad 40 sp flerformsutbildning Ungdomsvetenskap och ungdomsarbete.

Företagsekonomi fortsatte samarbetet med Åbo Akademi utgående från verksamheten vid det gemensamma Team NÅA Business Center och inom fokusområdet fartygssimulation inom MAST.

Studerande på Turun AMK och Novia påbörjade ett samarbete i det gemensamma projektet Tusen möjligheter – två språk. Målet med samarbetet är att öka kontakten mellan studerande i finska och svenska miljöer. Det tvååriga samarbetet leds av Åbo Underrättelser, Yrkeshögskolan Novia, Åbo yrkeshögskola och Å Communications.

Övrigt högskolesamarbete i Åbo fortsatte inom kunskapsklustret för teknik (sjöfart), Technology Campus Turku och Hälsocampus Åbo.

Novia och Arcada samarbetat fortsatte 2019 kring högre YH-utbildning inom social- och hälsovård utökat med förverkligat samarbete även inom byggnads- och samhällsteknik.

Samarbete för att elever från andra stadiets yrkesutbildningar redan i sina studier ska kunna avlägga yrkeshögskolestudier utökades med studerande inom byggnads- och samhällsteknik och bioekonomi. Sedan tidigare har detta samarbete förverkligats inom sjöfart. Samarbetet innebär att det för andra stadiets studerande finns modeller på färdiga studiestigar beroende på vad det är man vill fortsätta studera vid Novia.

Samarbetet för utveckling av utökat samarbete mellan utbildningsanordnare i Raseborg och Hangö startade hösten 2019.

Nyheter inom utbildningsutbudet


En ny utbildning har tagits fram på engelska inom sjöfart, Bachelor of Engineering, Maritime Technology har tillsammans med Åbo yrkeshögskola. Målet med utbildningen är att utbilda kompetenta sjöingenjörer som kan arbeta som maskinbefäl på ett fartyg i nationell eller internationell trafik, eller för landbaserade positioner.

Övrigt

Cirka 500 ungdomar från Svenskfinland samlades under kulturkarnevalen i Ekenäs och på Campus Raseborg i november. Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för unga i den grundläggande utbildningens övre klasser, folkhögskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och i svenska språkbadsklasser. Novias utbildningar byggnads- och samhällsteknik samt bioekonomi deltog med två labbar under karnevalen.

Novia ingick ett förnyat partnerskapsavtal för att ytterligare bredda samarbetet med Ramboll Finland Oy. Företaget Ramboll Finland Oy är en del av Ramboll Group, som är Nordens största konsultföretag inom byggande, infrastruktur och miljö. Samarbete startade redan 2007 och har innehållsmässigt utvecklats kring hållbar utveckling, energieffektivitet och BIM (digital 3D-modellering) av projektering och byggnadsplanering. Samarbetet har resulterat i praktik, examensarbeten, fasta anställningar för utexaminerade och framstående karriärer för flera av Novias utexaminerade byggnadsingenjörer.

Sjöfartsmässan i Åbo – centret för Finlands sjöfartsklusterordnades på hösten. Mässan samlade rekordmånga utställare, dryga 60, inklusive nästan alla rederier i Finland. Antalet uställande rederier var betydande även i nordisk skala. I samband med mässan hölls en konferens med workshop, paneldiskussion och karriärevenemang. Huvudteman för konferensen är autonoma fartyg (paneldiskussion) samt framtida ledarskap och digitalisering (Future Leadership and Forecasting workshop).

För 20 år sedan utexaminerades den första socionomen från Novia och detta firades med en jubileumsfest den 22.11. På festen talade socionomer och lärare om olika perspektiv på socionomyrket och -utbildningen.