Rektors översikt

orjan13 317

 
 • Novia fick maximala fyra miljoner från UKM som motfinansiering för den tidigare genomförda medelinsamlingen där Novia låg i topp bland yrkeshögskolorna.
 • Novia fick som första högskola i landet kvalitetsstämpel i den tredje omgången av kvalitetsauditeringar.
 • Novia steg från nivå 2 till nivå 4 gällande öppenhet i verksamhetskulturen.
 • Novia var den högskola i landet som koordinerade flest NordPlus nätverk.
 • Över 1000 nya studerande inledde sina studier vid Novia. 
 • Antalet examina uppgick till rekordhöga 726.
 • Antalet studiepoäng avlagda inom kontinuerligt lärande ökade med 49 %.
 • FUI-verksamheten samt speciellt antalet publikationer och konstnärliga produktioner var fortsatt på hög nivå.
 • En organisationsmodell baserad på kompetensområden togs fram genom ett brett workshop-arbete inom högskolan.
 • Strategiarbete med sikte på 2030 genomfördes med bred förankring.

År 2019 går till historien som ett händelserikt år med många framgångar. Novia godkändes i början av året i den kvalitetsauditering som inleddes 2018. Kvalitetsstämpeln är i kraft i sex år. Kvalitetsauditering av högskolorna handhas av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Novia var först av landets yrkeshögskolor och universitet att godkännas i den förnyade tredje omgången av auditeringar. I det pressmeddelande som NCU sände ut konstateras att ”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen”.

Inom kärnverksamheten visade högskolan stabil utveckling. Antalet nya studerande uppgick till 1066 (studerande för YH-examen 923, för högre YH-examen 143), att jämföra med 960 (YH 874, högre YH 86) året innan. Antalet examina uppgick till 726 (2018: 725), varav YH-examina var 696 (2018: 686) och högre YH-examina var 30 (2018: 39). Studieprestationerna inom kontinuerligt lärande ökade med 49 % till 10 798 studiepoäng. Jämfört med 2017 har antalet studiepoäng fördubblats. Den här kategorin blir allt viktigare och omfattar öppna YH-studier, separat studierätt, studieprestationer avlagda inom ramen för samarbete med andra högskolor samt specialiseringsutbildning. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) liksom antalet publikationer och konstnärliga produktioner var på fortsatt god nivå i nationell jämförelse. FUI-verksamhetens externa finansiering uppgick till 4,0 miljoner euro (2018: 4,1 miljoner euro). Antalet publikationer och konstnärliga produktioner ökade med 7 % till 598 (2018: 559). Merparten utgörs av konstnärliga produktioner. 

Under året beviljade Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) motfinansiering för medelinsamlingen som genomfördes 2017–2018 och där Novia toppade listan bland yrkeshögskolorna med 6,25 miljoner i insamlade medel, vilket innebar att statens motfinansiering för Novias del uppgick till det maximala beloppet fyra miljoner.  

 

Under första halvan av 2019 arbetades en ny organisation fram för att kunna tas i bruk 1.1.2020. ”Novia 2.0 – Kompetens i fokus” handlade om att gå från en platsbunden organisation till en organisation baserad på kompetensområden. Syftet var att få större fokus på innehåll, kompetens och kvalitet för att stärka synlighet och konkurrenskraft. Personalen deltog i arbetet genom ett tiotal workshoppar och diskussionstillfällen. Den planerade ändringen mottogs mycket väl och engagerade många i personalen. Den nya organisationen har fem institutioner i stället för de tre tidigare ortsbundna enheterna;

 • Institutionen för teknik och sjöfart
 • Institutionen för hälsa och välfärd
 • Institutionen för företagsekonomi
 • Institutionen för kultur
 • Institutionen för bioekonomi

Under 2019 genomfördes också strategiarbete utgående från direktiv från UKM och med tanke på kommande målavtalsperiod 2021-2024. Strategiarbetet var omfattande och engagerade många. Styrelsen gav ramarna och satte ambitionsnivån vid sitt strategimöte i maj. Ledningsgruppen inledde sedan genast arbetet och under hösten ordnades strategiworkshoppar enligt den institutionsindelning som skulle komma att gälla från och med 1.1.2020. Dessa följdes av sammanfattande institutionsvisa diskussioner med rektor och FoU-chef. Arbetet fortsatte under början av 2020 och styrelsen kunde i februari 2020 fastställa strategin efter att den varit på intranätet för kommentarer och också omfattats av samarbetsdelegationen för personal-samarbetet. Strategin siktar ända fram till 2030, enligt direktiv från UKM. Det är en ambitiös och offensiv strategi som har en utgångspunkt dels i globala förändringar, dels förändringar i verksamhetsmiljön som till stora delar styrs av regeringsprogrammet och UKM. Av stor betydelse är regeringens mål att höja andelen högskoleutbildade 25-34-åringar till 50 %.

Högskolans internationella verksamhet fortsatte att utvecklas. Det nordiska samarbetet fortsatte och Novia deltog i 22 NordPlus-nätverk och koordinerade åtta av dem, fler än någon annan högskola i landet. Inom sjöfartsområdet stärktes samarbetet med Grekland som är världsledande inom rederinäringen. Personalresursen stärktes inom utbildningsexport och internationella utbildningstjänster.

UKM granskade 2019 högskolornas och forskningsinstitutens öppenhet i verksamhetskulturen och resultaten publicerades i början av 2020. Bland annat bedöms öppenheten i organisationens strategi och riktlinjerna för hur publikationer hanteras. Yrkeshögskolan Novia bedömdes vara på nivå 4 på en skala 1 - 5 där 5 är den högsta nivån.

Jag riktar ett ödmjukt tack till alla i personalen för ett resultatrikt arbete 2019 och ett starkt engagemang för högskolan och våra studerandes bästa. Det breda deltagandet i förändrings- och strategiarbetet har lagt en god grund för kommande års utveckling och fortsatta framgång. Jag ser fram emot att tillsammans fortsätta resan, med målet att skapa välfärd samt mervärde för våra studerande, arbetslivet och andra intressegrupper.

 

Örjan Andersson
Rektor, VD