Kontinuerligt lärande

Visionen för högre utbildning och forskning 2030 och de ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen som hänför sig till visionen betonar vikten av kontinuerligt lärande. Inom ramen för det kontinuerliga lärandet erbjuder Novia öppen yrkeshögskoleverksamhet, specialiseringsutbildning, behörighetsgivande utbildning som kompletterar tidigare examina , kurser, seminarier samt extern finansierade projekt med inriktning på utbildning och utveckling. Försäljning av utbildning och experttjänster i utvecklingsprojekt som utgår från kundens önskemål kompletterar ovannämnda verksamhet.

 

Utbildningar som anordnats 2019

Inom Novia låg tyngdpunkten för fortbildning inom hälsovård med över 450 kursdeltagare. Som en helt ny tilläggsutbildning erbjöds Sjukskötarens förskrivningsrätt i samarbete med Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK. Utbildningshelheten består av 45 studiepoäng och ger sjukskötare en begränsad rätt att förskriva läkemedel, 16 sjukskötare dimitterades i mars.

I övrigt har bl.a etappvis till sjukskötare och olika ledarskapskurser inom vård ordnats.
Den andra större helheten bestod av etappvis till tradenom, med grundkurser inom ekonomi 15 studiepoäng. Kursen startade under hösten 2019 och fortsätter under 2020 med sammanlagt 15 studiepoäng per termin. Permakultur och regenerativt jordbruk med 47 studerande och en omfattning på 30 studiepoäng väckte också stort intresse.

Öppna YH

Öppna Yrkeshögskolan ger möjlighet till yrkeshögskolestudier för alla intresserade utan att man behöver vara inskriven vid yrkeshögskolan. Öppna YH platser erbjuds inom ramen för yrkeshögskolans ordinarie utbildningar (integrerade kurser) men även som särskilda utföranden (som icke-integrerade kurser). Inom Öppna YH har ”Etappvis till sjukskötare” och ”Ledarskap inom social- och hälsovård” samt ”etappvis till tradenom” anordnats som icke-integrerade kurser under året.

Kompetensprojekt

Under året har organisationen arbetat med bl.a. projekten ”Lev och lär”, ”Hyvinvoiva Hoiva”, ”EduPal” och ytterligare ett ”Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten”-projekt.


Organisering av verksamheten

Centret för livslångt lärande, CLL vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia är Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad fortbildning. Centrets uppgift är att koordinera fortbildningsverksamhet inom ÅA och Novia. Vicedirektören för CLL koordinerar samarbetet med Åbo Akademi samt koordinerar även det Novia interna samarbetet inom ramen för det kontinuerliga lärandet.

Under 2019 arbetade Åsa Nyberg-Sundqvist som tf. vicedrektör.

camilla ekman rund

 

Tf. vicedirektör
Camilla Ekman

 

 

Centret för livslångt lärande

Direktör: Torbjörn Sandén
Tf. vicedirektör: Camilla Ekman
Vicedirektör: Catharina Groop   

Öppna yrkeshögskolan

Uppdragsutbildning

Separat studierätt

 

 

Projektfinansiering

  2019 2018 2017
Projektfinansiering 166 948 euro 92 277 euro (egen finansiering 1067 euro, företagsfinansiering 20 226 euro, finansiär 70 984 euro). 47 782 euro (egen finansiering 481 euro, företagsfinansiering 10 958 euro, finansiär 36 343 euro)

 

Avlagda studiepoäng

  2019 studiepoäng 2018 studiepoäng                                
YH-samarbete *) 5 867 sp 1 417 sp
Öppna YH  5 857 sp 4 825 sp      raden  tas bort
Separat studierätt  2 686 sp 528 sp           raden  tas bort
Specialiseringsutbildning 334 sp 462 sp
     

*) I YH-samarbete ingår studiepoäng enligt samarbetsavtal mellan högskolor.