Satsning på kvalitet

Ny kvalitetsstämpel av NCU som första högskola enligt nya nationella kriterier och ESG2015

På basen av auditeringen av högskolans kvalitetssystem som pilotcase i Finland 2018, beviljades Yrkeshögskolan Novia den 23 januari 2019 kvalitetsstämpel av NCU, Nationella centret för utbildningsutvärdering. Novia är sålunda den första högskolan som beviljats kvalitetsstämpel av NCU enligt de nya kriterierna och den nya auditeringsmodellen för åren 2018-2024.

NCU konstaterade i samband med sitt beslut att ”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen”. Slutrapporten över auditeringen innehåller bl.a. en förteckning över många styrkor och en del utvecklingsområden. Styrkorna NCU poängterar är bl.a. ”Utbildningarna planeras och genomförs med arbetslivsrelevansen som ledstjärna, på alla nivåer” och ”Kvalitetssystemet tillämpas på ett sätt som stöder högskolans strategiska utvecklingsarbete”.

Utöver den årliga studerandebarometern och kvalitetsutveckling enlig ISO-9001:2015, har fokus i kvalitetshanteringsarbetet resten av år 2019 varit på utvecklingsområden som identifierades i auditeringsprocessen. Det omfattar bl.a. bättre systematik i kursutvärdering och effektivare internt kunskapsutbyte. Åtgärder som vidtagits är t.ex. införande av helt nytt gemensamt kursutvärderingsverktyg hösten 2019 samt planerande av en branschbaserad organisation 1.1.2020, för att åstadkomma effektivare internt kunskapsutbyte och kollegial samverkan.

 

DNV granskning enligt ISO-9001:2015

Extern revision av Novias kvalitetsledningssystem genomfördes 19–21.3.2019 av DNV GL. Fokus för granskningen var i år ”Extern kommunikation, synlighet nationellt och internationellt.” I revisionsrapporten konstateras bl.a. att ”Fokuseringen på aktivt internationellt samarbete inom de flesta utbildningslinjer syns tydligt och den ökade "digitaliseringen" stöder ytterligare detta.” Enligt rapporten uppnår Novias kvalitetsledning också näst högsta vitsord för graden av styrning av all verksamhet. Utvecklingsbehov identifierades i bl.a. uppföljning av att studerande får sina prestationer bedömda inom utsatt tid, för vilket det under 2019 utvecklades ny transparent uppföljningsrutin som uppmärksammas i alla utbildningar. 

 

ar16 i kdr

 

mats 1

 

Kvalitetschef,
Mats Lindholm