Gynnsam utveckling inom FoU

FoU-koordinering

Betydelsen av forskning, utveckling och innovation ökar speciellt i landets yrkeshögskolor i takt med de nationella strävandena att intensifiera kontakten mellan produktion och användning av ny kunskap och nya tillämpningar. Undervisnings- och kulturministeriet har aktivt styrt alla högskolor mot en ökad öppenhet så att resultat, data och expertis kan utnyttjas på bred front i hela samhället. Ministeriet genomförde under året en kartering av verksamhetskulturens öppenhet i högskolorna och publicerade resultaten i rapporten Atlas of Open Science and Research in Finland 2019 i vilken Novia uppnår nivå 4/5.

I takt med att fokus och förväntningar allt mer riktas på högskolornas forskning, utveckling och innovation ökar konkurrensen om extern finansiering ytterligare. Samtidigt innefattar den närmaste framtiden ett byte av EU-ramprogram och fortfarande råder osäkerhet gällande principerna för dess förverkligande. För att strategiskt möta framtidsutmaningarna uppgjordes på beställning av rektor i början av året en profilbeskrivning över högskolans FUI-verksamhet för ledningsgruppen. En volymökning under perioden 2015-2018 dokumenterades, bl.a. som en fördubbling av den externa finansieringen (2,1 M till 4,1 M). Som konsekvens av den positiva utvecklingen noterades att förvaltningen av projektportföljen i dagens läge kräver dubbelt mer arbete än 2015. Konklusionen är att för att upprätthålla eller öka omfattningen på FUI-verksamheten krävs en fortgående kvalitetssäkrad förvaltning av pågående projekt samtidigt med en hög ansökningsaktivitet av nya projekt. Vidare indikerar såväl de nationella som de internationella trenderna en utveckling som förutsätter utnyttjande av större, långsiktigare och mer krävande finansieringsinstrument för att säkra framgångsrik forskning, utveckling och innovation vid Novia. 

Forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete

Som väntat har FUI-verksamhetens tillväxt avstannat under året och fokus ligger för närvarande på att säkra den uppnådda nivån. Projektportföljen år 2019 omfattade 131 projekt (127 projekt år 2018) och det totala värdet på portföljen uppgick till 19,6 miljoner euro (20,9 miljoner år 2018). Den externa finansieringen uppgick till 4,0 miljoner euro (2018 4,1 miljoner euro).

Under året uppgjordes en profilbeskrivning över högskolans FUI-verksamhet i vilken bl.a. en fördubbling av volymen sedan 2015 framgår. Som konsekvens av den positiva utvecklingen noterades att en fortsatt tillväxt kräver en strategisk förstärkning av FUI-verksamheten. Den förestående organisationsförändringen 2020 gjorde dock att konkreta åtgärder inte vidtogs. 

Nytt för 2019 var FoU-seminariet som arrangerades i Vasa i april.

Ny publikationssajt

Under året lanserades publikationssajten Novialia som är en plattform för publikationer och produktioner som produceras vid Novia. 

wille 5
FoU-chef  Wilhelm Fortelius.

Novias fokusområden 

 

EU-finansiering

Övrig extern finansiering

(inkl. UKM-projekt)

Totalt