FoU-fokusområden vid Novia

Bioekonomi

År 2019 kännetecknades av Hej och Adjö på projektfronten. Många projekt som startats upp i början av EU-programperioden tog slut och projekt som löper programperioden till slut fick sin början. Det är alltid viktigt att knyta ihop säcken då projekt tar slut för att se vad som blev i handen. Ofta är det i det skedet en hälsosam övning att se på första utkast av ansökningar som stått som grund för projektet. Vad har förverkligats och vad har förändrats under resans gång? Att planer ändrats under resans gång ska ses som positiv utveckling, ofta kan man i förändringarna skönja projektets kärna. Att starta upp projekt i sin tur är alltid pirrigt. Det är många saker som plötsligt ska hända, man går blixtsnabbt över från en ofta lång väntan till en period av febril verksamhet för att komma igång.

Att komma igång med rekrytering av projektpersonal är ofta en av de viktigaste uppgifterna då ett projekt blir beviljat finansiering. Ibland hittar man projektpersonal nära, i eget hus, men oftast betyder det rekrytering av arbetskraft utifrån. Att rekrytera är en viktig process för en organisation. Dels kan man från antalet sökande se vilket intresse de öppna positionerna väcker i lokalsamhället, och dels får man som organisation en bild av vilken kompetens det finns där ute. Inom bioekonomi har vi blivit positivt överraskade av hur brett spektrumet av kompetenser är hos dem som söker befattningar hos oss.

Vi får givetvis sökande från agroforst-branschen, men också från livsmedelskunskap, kommunikation, ekonomi och turism. Det visar hur brett fältet inom bioekonomi är och hur olika kompetenser som behövs för att utveckla fältet.

Forskarkollegiet i bioekonomi har också de satsat på att tillämpa sin kunskap och sin breda kompetens på gemensamma forskningsprojekt. Projekten är förankrade i forskarnas undervisning och handledning av studerande sker i samarbete. Att forskningsprojekten har en stark lokal/regional förankring är något som tyder på att kollegiets kompetens har en efterfrågan och en plats i samhället.

Fokusområdet i bioekonomi hade tillsammans med forskarteamet i bioekonomi en sammanlagd projektportfölj på 7,6 miljoner  år 2019.

 

Projektportfölj

2019 7,6 M€

2018 7,6 M€


Forsknings- och utvecklingsledare
Marianne Fred

marianne fred

  

Fartygssimulation

År 2019 var både betydande och fullt av utmaningar för FoU-teamet inom fartygssimulation. Ökad konkurrens, minskade finansieringsmöjligheter, utökade förberedelse-tider i Finland och för lite resurser för projektförberedelser återspeglades genom att vi inte fick igenom några ansökningar under året. För att få finansiering krävs utmärkta ansökningar och det betyder att man måste fokusera fullt, och på heltid, på att förbereda dem. Vi har inte haft möjlighet att göra det, men som liten aktör måste vi göra vårt bästa och utnyttja de resurser som finns tillgängliga vid varje tidpunkt. Vid årsskiftet belönades vårt långsiktiga arbete när Sea4Value / Fairway-projektet godkändes efter två års förberedelser.

I många år har vi har undersökt vår potential för att utöka användningen av simulatorer för produktutveckling och teknologitestning. I och med digitaliseringen och automatiseringen av sjöfarten har det tydligt framhävts ett behov av storskalig simuleringstestning och det råder brist på simuleringsverktyg som kan används och utvecklas för produktutveckling eller tekniktest. Detta är en god möjlighet för Aboa Mare som kan erbjuda skräddarsydda och funktionella verktyg, samt professionell expertis. Aboa Mares simulatorer har främst utvecklats för utbildningsbruk, men tack vare vår affärsinriktade utvecklingsstrategi såväl som vår kreativa och aktiva personal, samt våra partners har vi dock redan ett utmärkt verktyg som möjliggör ett brett utbud, och eftersom vi är ivriga att ta an nya utmaningar beslutade vi oss för att skapa en plan för att utveckla simulatorn. Vi kombinerade Aboa Mare Oy och utbildningens behov, och tillsammans med Progress partners Oy utvecklade vi en roadmap för 2020–2030. Detta inkluderades som en del av Novias nya strategi, och utvecklingsarbetet är på god väg i början av 2020. Det verkar också generera nya FoU-projekt. 

 

Projektportfölj

2019 2,3 M€

2018 3 M€


Forsknings- och utvecklingsledare
Mirva Salokorpi

mirva salokorpi

 

 

 Hållbar energiteknik

Åren 2015–2018 karaktäriserats av en kraftig tillväxt för fokusområdet hållbar energiteknik innebar 2019 ett trendbrott, med ingen eller rentav en något negativ tillväxt som slutresultat. Tillväxt, samt bibehållen volym för den delen också, förutsätter att tillräckligt många kvalitativa projektansökningar lämnas in. Kapaciteten för detta består av en blandning av kompetens, prioriteringar och omfattningen av ofrånkomliga löpande insatser. Då gränsen för kapaciteten är nådd, planar tillväxten oundvikligen ut. Projektportföljens värde var 5,6 miljoner euro, vilket väsentligen är detsamma som året innan. Likväl är tiden nu inne att blicka framåt mot nästa finansieringsperiod och identifiera strategiska insatser för att säkra tillräcklig kapacitet för projektansökningar i den.

Projektverksamheten under året bestod av en hel del beprövande inriktningar, men också av en del relativt nya. För FoU-verksamheten kopplad till sulfid- och sura sulfatjordar var året synnerligen lyckat. Tre nya projekt av betydande storlek innebär att denna verksamhet kommer att fortgå i åtminstone nuvarande omfattning under flera år framåt. Samtidigt kan slutsatsen dras att det långsiktiga arbetet inom området nu helt klart ger utdelning. På samma sätt fortsätter verksamheten kring biogasproduktion också åtminstone de närmaste åren genom nya projekt. Fokusområdets strävan att understöda det regionala näringslivet konkretiserades i sin tur detta år bl.a. genom att tolv hantverksbryggerier kring Bottenviken, i en process koordinerad av Novia, beslöt sig för att inleda formaliserat samarbete kring ett gemensamt varumärke.
Som konstaterades i föregående års årsberättelse är robotiken tydligt på väg att etablera sig i fokusområdets verksamhet. För 2019 innebar detta bl.a. aktiviteter kring användning av humanoidrobot i vårdsammanhang och 3D-printning med robotarm. Den tidigare nämnda tillämpningen utgör i sin tur den första gången fokusområdet jobbar med hälsovårdsteknologi i nämnvärd omfattning, vilket är en glädjande utveckling. Vad som däremot inte förutsågs ännu 2018 var att 2019 blir det år då fokusområdet börjar bedriva projekt kring ”den nya rymden/The New Space” och dess möjligheter. Detta är förstås en mycket intressant utveckling och vi ser fram emot att se vart den leder oss under kommande år. Som en mera allmän trend ser det ut som om fokusområdet behöver utöka verksamheten inom distribuerade energisystem, Big Data, maskininlärning och artificiell intelligens de närmaste åren. Också detta kan bli en mycket spännande process.

 

Projektportfölj

2019 5,6 M€

2018 5,6 M€


Forsknings- och utvecklingsledare
John Dahlbacka

john dahlbacka

  

Hälsa och välfärd

Under år 2019 har fokusområdet haft ett utökat fokus på välfärdsteknologi. Samhällets förändringar medför att teknologi och digitala lösningar alltmer ses som ett möjligt komplement inom social- och hälsovården. Fokusområdet deltar i flera projekt som helt eller delvis berör välfärdsteknologi. I SotePeda 24/7-projektet utvecklas virtuella inlärningsmiljöer för studerande, medan Vasa Innocare-projektet utvecklar miljöer i VR-glasögon även för personal inom hemvården. Fokusområdet har besökt välfärdsteknologi-utställningar och har även varit medarrangör vid två olika tillfällen för välfärdsteknologi som ordnats i Vasa på Campus Alere.

Under 2019 gjordes en gemensam kraftansträngning i regionen för ett gemensamt mål, då elva organisationer i Österbotten gick med i det internationella nätverket för välfärdsteknologi ECHAlliance under namnet Vaasa Welfare Technology Ecosystem. Detta möjliggjordes via projektet Vasa Welfare Technology Hub. Såväl det regionala samarbete som det internationella nätverket möjliggör fortsatt utveckling på området.
Till yrkeshögskolans uppgifter hör samarbete med regionala aktörer och att stöda regional utveckling. Social- och hälsovårdspersonalen står inför förändringar och välmående omsorg-projektet är inriktat på att stöda social- och hälsovårdspersonalen i förändringstider och en del av verksamheten är baserad på Lean-metoden. Aktiviteterna är omfattande i de långvariga projekten som startade ifjol, såsom i de nationella spetsprojekten, dessa har en inriktning på att utveckla social- och hälsovårds-utbildningarna nationellt.

Fokusområdets projekt är välintegrerat i undervisningen genom att andelen lektorer som deltar i projekten är hög.

Projektportfölj 2019 var1,3 M € fördelade på 25 projekt.

Projektportfölj

2019 1,3 M€

2018 1,1 M€


Forsknings- och utvecklingsledare
Annika Wentjärvi

annika wentjarvi

 

 Kultur och entreprenörskap

År 2019 var året då man kunde se resultatet från föregående års fokus på att initiera och lämna in projektansökningar och under året har man glädjande nog kunnat stärka personalstyrkan med ett flertal rekryteringar.

Under 2019 har det internationella utbytet inom fokusområdet varit omfattande. Här kan man särskilt nämna det transnationella Leader-projektet “Talko” som jobbar med strategisk utveckling inom den ideella sektorn över landsgränserna mellan Finland och Sverige,
”FilmInd - Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe (EQUIP)” vars syfte är att förstå hur man kan dra nytt av europeiska filminspelningsplatser inom indisk filmindustri och i projektet använder Novia sin expertis inom workshopskonceptering för att främja och stödja lokal och regional utveckling i Europa, samt projektet “Notio – musikteori i praktiken” som utvecklar nya mobila applikationer och metoder för att främja den kreativa skapande processen i musikteoretisk undervisning.

Projektet Qvarken Game Industry fick under sitt andra projektår stor genomslagskraft såväl regionalt som internationellt och projektets aktiviteter och resultat har bland annat uppmärksammats i såväl lokala media genom olika artiklar och intervjuer som i internationella sammanhang genom inbjudningar till olika seminarier och konferenser. Spelindustrin är en starkt växande samtidsbransch där de konstnärliga och kreativa näringarna är i nyckelposition och under 2019 initierades ett flertal nya projektsamarbeten med kopplingar till spelbranschen.

 År 2019 kännetecknades också av nya kontakter och nya projektsammanhang för fokusområdet. Till vår glädje har vi både vidgat vårt nätverk av samarbetsparter och blivit kontaktade av nya aktörer som vill jobba på gemensamma projekt med oss. För fokusområdet innebär detta en bekräftelse på att projektverksamheten är såväl relevant som intressant. FoU-informatörens strategiska kommunikation av projektresultat och -aktiviteter har i allra högsta grad bidragit till den ökade genomslagskraften av och intresset för fokusområdets projektverksamhet. 

 

Projektportfölj

2019 2,2 M€

2018 2,2 M€


Forsknings- och utvecklingsledare
Therese Sunngren-Granlund

therese2