Enheten Vasa

evaholger webb2Tf enhetschefer Holger Sved och Eva Matintupa

2059

studerande totalt
vid enheten

461

studerande inledde
sina studier vid enheten

 
Mål och resultat

Enheten Vasa hade hösten 2018 totalt 461 studerande som inledde yrkeshögskolestudier varav 32 inom högre YH. Totalt erhöll 357 personer YH-examen och 15 högre YH-examen. 

Samarbete

Enheten intensifierade under året sitt samarbete med Yrkeshögskolan Arcada. Förutom inom högre yrkeshögskoleutbildning inom social- och hälsovård erbjuds nu även blivande byggnadsingenjörer hybridkurser. All undervisning i samarbetet sker i realtid via videolänk från respektive högskola.

I samarbete med Institutet för hälsa och välfärd koordinerar enheten den nationella webbaserade kursen i vaccinationskunskap på svenska. Grundkursen på två sp erbjuds och administreras via Novias Moodle åt alla vårdstuderande, samt tilläggskursen på en sp åt alla blivande hälsovårdare inom de finlandssvenska yrkeshögskolorna; Novia, Arcada och Högskolan på Åland.

Enheten stärkte ytterligare samarbetet baserat på partnerskapsavtalet med Vasa yrkeshögskola, genom att erbjuda studerande inom företagsekonomi en gemensam profilering inom justitieförvaltning med fokus på straff- och processrätt, utmätning, privaträtt samt förvaltningsrätt. Inom partnerskapsavtalet erbjuds vid Alere kurser i första hjälp som språkbadskurser, med gemensamma närstudier för de studerande från de olika högskolorna.

Under vårterminen fick utbildningen i företagsekonomi i Vasa besök av 37 tradenomstuderande inom Wellness vid Savonia AMK i Kuopio. Besökarna fick bekanta sig med Novia samtidigt som det anordnades en veckolång intensivkurs i svenska i samband med ett marknadsföringsprojekt för ett gym i Vasa.

Enheten fördjupade samarbetet med sitt partneruniversitet Universitat de Lleida, Facultat de Dret i Economia i Spanien genom att ingå ett Double Degree avtal mellan utbildningarna inom företagsekonomi. Avtalet ger tradenomstuderande en möjlighet att tillbringa ett år av studietiden vid partnerhögskolan och få en examen även därifrån.

 

Regional aktivitet

Estenomstuderande ordnade en lyckad Pop-up skönhetsdag i Alere. Studerande, personal och övriga intresserade fick ta del av olika behandlingar såsom manikyr, stilkonsultation, styling av hår samt hårvårdsbehandling. Estenomstuderande planerade och genomförde även en modevisning "Vivid Vision: Where Art and Fashion Collide" i Alere som lockade många, både branschmänniskor och allmänhet. Studerande samarbetade med modeller, samarbetsparter och sponsorer. I modevisningen, som även innehöll en dansuppvisning, visades stilhelheter från olika kläd- och accessoarföretag.

De engelskspråkiga Nursing studerande ordnade aktiviteter på ett äldreboende dels för att själva öva det svenska språket och dels för att aktivera de äldre och ge dem en guldkant på vardagen. Hälsovårdsbranschens studerande ordnade övningar i hjärt-lungräddning för högstadieungdomar samt även för personal vid Novia i Vasa samt vid Åbo Akademi, Tritonia, Korsholms Närsjukhus samt Malax- och Närpes hälsovårdscentraler.

 

President Niinistö besökte Vasa

I början av november fick undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia besök av President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio. Presidentparet träffade företrädare för Vasa stad, högskolorna och några företag i regionen och fick en inblick i den undervisnings- och forskningsverksamhet som Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet gemensamt bedriver i Technobothnia. Presidentparet diskuterade kring klimatförändringen med rektorerna. För presidentparet förevisades robotteknik, virtuell verklighet och 3D-printning. 

 

Examensarbete premierades

Jacob Nybacka ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik premierades av Teräsrakenneyhdistys ry för sitt examensarbete "Jämförande studie av AISC-specifikationer & Idea StatiCa Utveckling av AISC -baserade Excel-beräkningsbottnar”, som det bästa examensarbetet som skrivits inom branschen vid yrkeshögskolorna i Finland. Syftet med examensarbete var att undersöka ett dimensioneringsprogram, vilket har ett nytt tillvägagångssätt att kombinera Finita elementmetoden med komponentmetoden baserat på olika normer.

 

Mastersutbildningar

Högre YH-utbildningen i teknologibaserat ledarskap utexaminerade sin hundrade ingenjör Tommi Ranta inom högre YH. De som har studerat vid utbildningen är idag sysselsatta i företag som verkar både nationellt och internationellt. Utexaminerade arbetar med både mellan- och högre ledningsuppgifter.

Den högre yrkeshögskoleutbildningen inom avancerad klinisk vård, inledde med 12 studerande efter ett uppehåll på fyra år. Syftet är att utbilda kliniska specialister med självständiga expertuppgifter.