Enheten Jakobstad

PRINT KajsaDahlback SJ 4Enhetschef Kajsa Dahlbäck

291

studerande totalt vid enheten 2018

87

studerande inledde sina studier vid enheten 2018


Mål och resultat

Enheten Jaobstad hade hösten 2018 totalt 87 studerande som inledde yrkeshögskolestudier och enheten fyllde de 58 nybörjarplatserna med god marginal. Totalt 11 inledde inom högre YH. Totalt var 291 studerande inskrivna på kulturutbildningarna och 60 studerande tog examen. Antalet avlagda Öppna YH-poäng ökade genom samarbete med våra finlandssvenska folkhögskolor. Olika utvärderingar gällande kulturutbildningarnas upplägg och innehåll visade att utbildningarna upplevs hålla god kvalitet och även egenartad profil av såväl interna som externa granskare. Personalens publikationsaktivitet ökade betydligt, vilket tyder på personalens betydelse inom respektive bransch.


Utbildningar - nytänkande och förändring

Kulturenheten arbetade för första året under ett och samma tak då scenkonstutbildningen 2017 flyttat till Jakobstad. Nya former till samarbete över utbildningsgränserna utvecklades och en känsla av samhörighet infann sig inom hela kulturenheten tack vare att alla utbildningarna nu finns i Campus Allegro.

Novias utbildningar i Jakobstad gör en betydande insats för stadens kulturliv genom konserter, utställningar och andra evenemang.

Nya samarbetsformer

I enlighet med Novias strategi Novia 2020+ utökade enheten samarbetet med Åbo Akademi. Scenkonsten avlägger 60 sp studier i pedagogik med ÅA som examinator inom ramen för den nya läroplanen. Ett lärarutbyte utvecklades med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa vilket även har resulterat i ett gemensamt utvecklingsprojekt gällande undervisning i musikens teori.

Kulturen fortsatte med aktivt deltagande i två digitaliseringsprojekt, även detta i enlighet med Novia 2020+. Det nationella spetsprojektet "Digisti yhdessä" är ett samarbetsprojekt mellan samtliga musikutbildningar vid landets yrkeshögskolor där målsättningen är att producera gemensamma digitala kurser. Enheten ingick även i det skandinaviska nätverket "Nordic Center for Digital Presence" i syfte att genom toppmodern video- och fiberteknik skapa virtuella rum vid högskolor i Norden.

Profileringen i musik genomförde "Novia Music Profile", ett FoU-projekt för pedagogisk utveckling med entreprenöriellt lärande i fokus där varje studerande ges möjlighet att utveckla sin egen musikaliska identitet. Goda erfarenheter från projektet har lett till att gruppcoachning som undervisningsmetod införts på utbildningen och stärkt studerandes förmåga till tidsplanering.

Kulturenheten fortsatte under året arbetet med att utveckla hållbara lärarteam inom utbildningarna i samverkan med personal inom FoU. Detta för att ge personal möjlighet stöda varandra och tillsammans hitta nya vägar i ett förändrat utbildningslandskap.

Positiva händelser under året

Musik och scenkonst Scenkonst inledde hösten 2018 sitt andra läsår i Jakobstad. Utbildningen har etablerats i Campus Allegro, samarbete och synergier börjar växa fram med de övriga utbildningarna. Några mindre samarbetsprojekt mellan musik och scenkonst har genomförts och utvecklas hela tiden i positiv riktning. I början av året genomfördes den första teaterfestivalen, ett arv från Vasatiden men som tar en ny form i Campus Allegro.

I juni besökte åtta scenkonststuderande barnteaterfestivalen i Lingen, Tyskland för att ta del workshops och använda teatern som arbetsmetod inom integration.

Musiken har genomfört flera projekt och konserter under året både i Schaumansalen, Blackbox och i samarbete bl.a. med Jazzoo, After Eight samt församlingar i regionen. Det är olika projekt samt examenskonserter. Jakobstads sinfoniettas verksamhet har breddat och utvecklats sin verksamhet så att den som utbildningsorkester stöder hela musikutbildningens olika inriktningar och genrer.

Några större projekt 

17.3 genomförde man med Allegro Bigband en konsert tillsammans med den svenska arrangören och storbandsledaren Hans Hjortek tillsammans med Novia studerandes orkestermusiker och sångare. Detta var samtidigt Campus Allegros femårskonsert.

29.3 genomförds Mozartz Requem i Munsala kyrka med musikhusets kör och Jakobstads Sinfonietta där några av studerande fick möjlighet att göra solistuppdrag.

Barock Ostrobothnia genomförde tillsammans med sångare från Novia projektet: Barockens vokalmusik och instrumentalverk. Ett samarbete mellan Novias barock och sångare. Den musikaliska ledningen sköttes av Kajsa Dahlbäck.

Ett aktivt samarbete har utvecklats med Centria i Karleby och form av gemensamma kurser i musikteaterarbete. Under våren genomfördes kursen under ledning av Erik-Andre Hvidsten där man jobbade med musik av Leonard Bernstein. Ett lyckat samarbete där Finlandssvensk och finsk kultur möts och samverkar och lär sig tillsammans.

2018 hade man bedrivit 20 år av utbildning inom rytmmusik. Detta uppmärksammade man genom en jubileumskonsert i oktober bestående av aktiva alumner som musiker, solister, arrangörer och kompositörer. Konserten leddes av lektor Mikael Svarvar. Konserten var en del av programmet på Jeppis Jazzfestival.

Utbildningen har gästats av olika gästlärare i form av mästarkurser och workshops. Bl.a. Richard Smith, The Yellowjackets med Russel Ferrante, Bob Mintzer, Will Kennedy. Kurt Rosenwinkel, Peter Spissky, Kajsa Dahlbäck, Markus Ketola, Mikael Jakobsson, Erik Weissglas. Musiker och Artister på RUSK- festivalen.

Konst, foto och design Utbildningen i konst, foto och design fortsatte arbetet med att utveckla och förverkliga den delvis gemensamma läroplanen för utbildningens fyra profileringar i bildkonst, fotografering, grafisk- och inredningsdesign. Utbildningen inledde verksamheten i utställningsutrymmet White Box, Campus Allegro. I White Box visas studerandearbeten och processer relaterade till utbildningens alla fyra profileringar.

Inredningsdesign samarbetade första gången med RUSK-festivalen. Vi hade ett intensiv och givande projekt med musiken som inspiration. Årets tema var vågbrytningar och studeranden jobbade fram en dekor vars ide var ljus och reflektioner, som speglades på Schaumansalens mäktiga väggar.

Alumnen Jonas Österberg höll en veckas workshop ’BOOM’, som gav mycket inspiration till studeranden. Jonas bor i Spanien och har drygt 15 års arbetserfarenhet inom designbranschen där han jobbat inom olika företag på egen hand, i grupp eller som gruppchef, men också som egenföretagare vilket har gett en möjlighet att se arbetslivets olika spektrum och utmaningar.

Studerande vi grafisk design genomförde ett projekt tillsammans med fotostuderande vid Novia och studerande från marknadsföring vid ÅA i Åbo som utmynnade i en minimässa på på Arken i Åbo. Året innebar också ett utökat internationellt samarbete med Antwerpen och utökad studerandemobilitet med bl.a. Korea och Kiel, dessutom tog en grupp studerande också detta år del i TYPO-mässan i Berlin. Utställningar under året var bl.a. ”Tropical” på After Eight och ”Typografi är tråkigt” i White Box.

På utbildningen medianom (YH) foto gjordes två större och många mindre utställningar. Utställningarna i S:t Michel och Lappo hörde till de större. Båda platserna valdes för att de representerar det finskspråkiga Finland och studerandes interaktion skall bli så verklig som möjlig. Fotocentret i Lappo valde även ut en av Novias fotostuderande efter den gemensamma utställningen och hon fick en egen privat utställning som centret finansierade.

Fotoutbildningen inledde ett samarbete med två gymnasier, Tölö gymnasium som är Finlands enda svenskspråkiga gymnasium med särskild undervisning inom bildkonst, och Tammerkosken lukio, i Tammerfors, som har särskild undervisning både inom bildkonst och design. Samarbetet kommer att ske inom ett projekt som heter Tiga på två språk.

På fotoutbildningen strävar man efter att allt som görs skall exponeras och visas för utomstående. Man försöker simulera och erbjuda verkligheten så långt det bara är möjligt. Detta torde ha bidragit till att deras alumner fortsätter att vara aktiva. 

White Box ordnade 14 utställningar och evenemang i Campus Allegro.

FoU i Campus Allegro

Året var ett intensivt år för FoU inom kultur och entreprenörskap och man har fortsatt att fokusera särskilt på att initiera och lämna in projektansökningar. Resultatet av denna satsning kommer till fullo att slå ut under 2019, redan under 2018 har bl.a. projektet ”FilmInd - Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe (EQUIP)” beviljats finansiering av Finlands Akademi.

Projektet ”FöreningsKICK”, som drevs tillsammans med Centria, avslutades under våren 2018 och kunde visa på fina resultat. Projektet har jobbat med strategisk utveckling inom tredje sektorn och genom projektaktiviteterna har man lyckats engagera målgruppen i betydligt större utsträckning än förväntat, något som visar både på projektets relevans och genomslagskraft. Genom en internationell förstudie som pågick till årets slut fick kunde man fortsätta utvecklingsarbetet med tredje sektorn, vilket nu väntas resultera i ett nytt, internationellt samarbetsprojekt under 2019.

Det av Interreg Botnia Atlantica-finansierade projektet Qvarken Game Industry har under 2018 kommit igång på allvar. Ett tiotal företag från Sverige och Finland deltog i den första omgången av en ettårig acceleratorprocess, som syftar på att hjälpa dem med affärsutveckling inriktad på spelindustri. Inom ramarna för European Cooperation Day arrangerade projektet också speleventet QvarkCon i Allegro i september.

Tack vare bidrag från staden Jakobstad kunde man göra en särskild satsning på projektplanering bland undervisande personal. Resultatet av detta blev ännu tätare kontakt mellan utbildningarna och FoU samt ett flertal projektinitieringar och -ansökningar. Här kan bl.a. nämnas ”Notio” som är ett gemensamt projekt med Novia, ÅA och New York University (Musedlab). I projektet utvecklas nya applikationer och metoder med material från Novia och har väckt stort intresse inom såväl högskolevärlden som bland kommersiella aktörer.