Enheten ÅboRaseborg

eva2Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi

1649

studerande totalt
vid enheten 2018

412

studerande inledde
sina studier vid enheten 2018

Mål och resultat

Enheten ÅboRaseborg hade inför hösten 2018 totalt 339 nybörjarplatser inom YH-utbildning och 65 inom högre YH-utbildning. 412 studerande inledde sina studier. Hösten 2018 hade enheten 1649 närvaroanmälda varav 144 inom högre YH-utbildning.  Målsättning för antalet utexaminerade fullföljdes inte. Totalt erhöll 284 personer YH-examen och 24 högre YH-examen. Vad det gäller 55 sp uppnåddes målet, 658 studerande avlade 55 sp, då målet var 643.

Samverkan

Högskolesamarbete

Novia och Arcada har redan flera år samarbetat kring högre YH-utbildning inom social- och hälsovård. Våren 2018 utvidgades detta samarbete då ett samarbetsavtal slöts för att kunna erbjuda respektive studerande möjligheter till bredare kursutbud inom även byggnads- och samhällsteknik och företagsekonomi.  Under hösten ordnade byggnads- och samhällsteknik tre kurser gemensamt för Novia och Arcada studerande.

Samarbetet med företagsekonomi vid Åbo Akademi fördjupades under 2018 då verksamheten vid det gemensamma Team NÅA Business Center för utbildningarna i företagsekonomi invigdes den 13.3 i Gadolinia. Team NÅA Business Center skall fungera som en knutpunkt mellan Egentliga Finlands företag, studerande inom företagsekonomi i regionen samt högskolornas lärare och handledare. Som exempel ordnades ”Teaterutmaningen”, ett utmaningsdrivet innovationslabb, på Åbo Svenska Teater med 25 studerande från Novia och Åbo Akademi som samarbetade för att idéa fram nya koncept för teaters studioscen. 

Högskolesamarbetet i Åbo utvidgades även via grundandet av ett kunskapskluster för teknik, Technology Campus Turku, där även Åbo stad och Turku Science Park deltar. Samarbetet skall möjliggöra stärkning och utveckling av tekniskt kunnande inom maritim teknologi i regionen via ett ökat utbud av utbildning inom det tekniska området och forskningen.

Samarbete med andra stadiet

Yrkeshögskolan Novia och Axxell har ingått ett samarbete för att elever vid Axxell redan i sina studier ska kunna avlägga yrkeshögskolestudier inom byggnads- och samhällsteknik, bioekonomi, vård, företagsekonomi och sjöfart och den vägen förbättra sina möjligheter att få en studieplats vid Novia. Samarbetet innebär att det för Axxells studerande finns modeller på färdiga studiestigar beroende på vad det är man vill fortsätta studera vid Novia.

Diskussioner för utveckling av gymnasiesamarbete med Ekenäs gymnasium och Karis gymnasium påbörjades samt med gymnasiet på Kimitoön som planerar söka specialstatus som sjöfartsgymnasium.

Nyheter inom utbildningsutbudet

e-socionom
En virtuell flerformsutbildning till socionom (YH) erbjöds första gången vid gemensam ansökan våren 2018. Det höga antalet sökanden visar på ett stort intresse för möjligheten att studera oberoende av tid och plats samt för en socionomutbildning.

Sjöfart
Vid sjöfarten startade förberedelser för en ny högre yrkeshögskoleutbildning Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations 2017 och i december öppnades ansökan till utbildningen som resulterade i glädjande stort sökandeintresse. Utbildningen startade i januari 2018.

Yrkeshögskolan Novia, Aboa Mare och Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology har tecknat samförståndsavtal med den koreanska sjöfartsskolan KIMFT (Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology under the Ministry of Oceans and Fisheries, Republic of Korea). Avtalet fastställer ett samarbete skolorna emellan. Fortbildning för erfaret koreanskt fartygsbefäl i samarbete med KIMFT påbörjades under hösten 2018 med en grupp på 4 deltagare. Målet är att genom denna fortbildning erbjuda koreanskt befäl en bättre möjlighet att hitta arbetsplatser i den internationella handelsflottan.

Aboa Mare Ab har påbörjat behörighetsgivande Vaktstyrmansutbildning i Grekland (Pireus) i samarbete med GMC (Giannopoulos Maritime Training Center). Utbildningen ges på yrkeshögskolenivå och således har studerande en möjlighet att ansöka om en sk. separat studierätt vid Novia. Den första gruppen på 32 deltagare påbörjade sina studier i början av oktober, totala antalet sökande var cirka 200. Trafi auditerade och godkände utbildningen i maj 2018.

 

Novia firade 110 år av skogsbruksutbildning på svenska

Den 5.10 firade skogsbruksutbildningen 110-års jubileum med ett välbesökt jubileumsseminarium, fältbesök samt middag.  Den skogliga utbildningens historia i Finland börjar 1862 i Evois där den första forstmästarkursen inleddes. Det fanns också behov av utbildning på svenska, och 1 november 1908 kunde den första svenskspråkiga skogvaktarkursen inledas med tolv studerande på nya Skogvaktareskolan i Söderkulla i Sibbo.

Sjöfartens temapris

Sjöfartens temapris, vars syfte är att uppmärksamma en person eller en aktör som har förbättrat sjöfartens verksamhetsförutsättningar, ökat uppskattningen av sjöfarten, utvecklat samarbetet eller ökat branschens synlighet utåt, tilldelades Per-Olof Karlsson. Om beviljandet av priset beslutar Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Laivanpäällystö-liitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry och Sjöfartsbranschens center för utbildning och forskning vid Åbo universitet.