Rektors översikt

orjan13 317

 

 

 

 

 

 

 

 


Verksamhetsåret 2018 - genomslagskraft 

Verksamhetsåret 2018 går till historien som ett i flera avseenden framgångsrikt år. Det var året då yrkeshögskolorna för första gången fick rätt att bedriva medelinsamling med motfinansiering av staten. Medelanskaffningen lyckades mycket väl och Novia toppade listan bland yrkeshögskolorna med hela 6,25 miljoner i insamlade medel. Statens motfinansiering uppgick till det maximalt möjliga beloppet 4 miljoner, om vilket beslöts i början 2019. Av totalbeloppet, drygt 10 miljoner, kommer en mindre del att användas för aktuella utvecklingsinsatser, medan största delen placeras för att generera avkastning för långsiktiga behov. Vi är mycket glada och ödmjukt tacksamma över det stora stöd vi fick, vilket vi tar som ett tecken på Novias samhälleliga betydelse; för välfärd, konkurrenskraftiga regioner och ett tvåspråkigt Finland.  

År 2018 var också året då den tredje omgången av kvalitetsauditeringar av yrkeshögskolor och universitet inleddes. Vi ville gärna vara först ut av alla med att pröva den nya auditeringsmodellen och Novia utsågs till pilothögskola. Auditering av högskolorna handhas av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). För utvärderingen av Novia utsågs en auditeringsgrupp med deltagare från Finland och Sverige. Det är förstås spännande att vara först ut, men samtidigt ett tillfälle att gå i bräschen för utvecklingen och framför allt få feedback på högskolans verksamhet. De två tidigare auditeringsomgångarna fokuserade mera på själva kvalitetssystemet, medan man nu fokuserade också på verksamhetens relevans och genomslagskraft samt hur kvalitetssystemet stöder dessa. I det pressmeddelande som NCU sände ut 23 januari 2019 konstateras att ”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen”. Likt medelinsamlingen ger auditeringen bevis på Novias stora betydelse för arbetslivet och samhället.  

 

Fortsatt goda resultat inom utbildning, forskning och utveckling

Inom kärnverksamheten visade högskolan en fortsatt god utveckling. Nybörjarplatserna för dagstudier fylldes, även om det inom vissa utbildningar fortsättningsvis var svårt att fylla alla platser. I ordinarie ansökan antogs 872 studerande och i tilläggsantagning 89 studerande, vilket är något lägre än året innan (2017: 933+61). Antalet nya studerande uppgick till 976, att jämföra med 947 året innan. 

Antalet examina uppgick till 725 (2017: 719), vilket är största antalet någonsin. Antalet YH-examina var 686 (2017: 688) och högre YH-examina var 39 (2017: 31). Antalet studerande som avlagt minst 55 studiepoäng per läsår minskade något till 2192 (2017: 2314), men är fortfarande på en god nivå. Studieprestationerna inom kontinuerligt lärande ökade med en dryg fjärdedel. Den här kategorin blir allt viktigare och omfattar öppna YH-studier, separat studierätt och studieprestationer avlagda inom ramen för samarbete med andra högskolor. Andelen studieavbrott inom dagstudier (ungdomar) sjönk markant, från 8,1 % till 6,3 %.

Det internationella studerandeutbytet, mätt i avlagda studiepoäng av inkommande och utgående studerande minskade med en tiondel medan den internationella personalmobiliteten, i dagar räknat, ökade med en knapp fjärdedel.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) fortsatte att växa och den externa finansieringen uppgick till 4,1 MEUR, en ökning med omkring 18 %. Antalet publikationer och konstnärliga produktioner ökade med 40 % till ett totalantal om 559. Som tidigare år står de konstnärliga produktionerna för merparten av prestationerna.  

Exporten (inom sjöfarten) fortsatte att växa, bland annat med en inbrytning på den koreanska marknaden. Av försäljning i Aboa Mare Ab på 1 483 070 euro, var 30 % export. Omsättningen för intressebolaget GigaMare Inc i Filippinerna, uppgick till 2 548 217 euro. Ägarandelen i den förra är 70 % och i den senare 20 %. 

Närmare uppgifter om kärnverksamheten finns under avsnitten om enheterna. 

Samordning med Åbo Akademi 

Samarbetssträvandena med Åbo Akademi fortsatte och från början av 2018 tillträdde en gemensam koncernstyrelse med uppgift att främja samordningen. Koncernstyrelsen består av vardera högskolans styrelseordförande, viceordförande och rektor. För 2018 gjordes också för första gången upp koncernbokslut. 

 

Ekonomi 

Finansieringen till yrkeshögskolesektorn har minskat med omkring en fjärdedel från 2012. Efter ett planerat förlustår 2017 uppvisade högskolan 2018 positivt ekonomiskt resultat om 344 966 euro (koncernens resultat 520 897 euro). Vändningen kan huvudsakligen tillskrivas strukturella åtgärder, minskade utrymmen och ökade prestationer i finansieringsmodellen. Tack vare de goda prestationerna fick Novia klart större finansiering än vad som skulle förväntas på basen av högskolans storlek.

Verksamheten i dotter- och intressebolagen var både verksamhetsmässigt och ekonomiskt framgångsrik. Omsättningen i Jakobstads Konsertsal Ab minskade med 2 %, medan lönsamheten förbättrades. Vinstmarginalen var 17 % (2017 12 %). En ekonomiskt hållbar verksamhetsmodell har nu hittats, efter att bolagets styrelse 2017 beslöt minska antalet egna produktioner. I Aboa Mare Ab växte omsättningen med 12 % och i GigaMare Inc med 13 %. Bägge bolagen fortsatte göra gott resultat, med en rörelsemarginal på 13 % (2017:  7 %) respektive 21 % (2017: 12 %). 

 

Sammanfattning

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2018 med ett relativt stabilt antal sökande, nya studerande och examina.  Trots stram budget och ansträngda resurser har vi gjort ett mycket gott arbete inom utbildningen och forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Ekonomin stabiliserades tack vare tidigare vidtagna åtgärder och goda prestationer, vilket gav ett positivt ekonomiskt resultat. Högskolans ekonomi stärktes därtill markant tack vare det mycket goda resultatet i medelinsamlingen, vilket stärker högskolans egna kapital med över 10 miljoner. 

Att som första högskola godkännas i NCU:s tredje auditeringsomgång var ett bevis på högskolans systematiska kvalitetsarbete samt arbetslivsrelevans och samhälleliga genomslagskraft.

"Jag riktar ett ödmjukt tack till alla som varit med om att förverkliga detta och jag ser fram emot ett givande 2019, med nya möjligheter till framgång".

Örjan Andersson
Rektor, VD