Personal

Under vårt tionde verksamhetsår godkändes en ny personalstrategi med handlingsplan. Strategin och handlingsplanen presenterades på enheterna. Genomförandet av handlingsplanen inleddes under hösten med utbildning i ledarskap för förmän med utbildningstillfällen i arbetsrätt och kollektivavtal.

En gemensam arbetarskyddschef anställdes med ansvar för hela Novia och den nya arbetarskyddskommissionen omfattar också hela Novia.

På basen av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) uppgjordes registerbeskrivningar för Novia och utbildningar om förordningen genomfördes. Novia inledde ett samarbete med Åbo Akademi med en gemensam dataskyddsansvarig.

Personalenkät genomfördes 16-30.11.2018.  Svarsprocenten för enkäten steg från 49 % till 55 %. Resultatet och uppföljningen av enkäten påbörjades i början av 2019.

Lönesättningsgrunderna för forsknings-och utvecklingspersonal utvecklades under året och genomgicks med enhetschefer och forskning-och utvecklingsledarna. Avsikten är att förstärka rekryteringen av forsknings-och utvecklingspersonal.

Under året omorganiserades ekonomiservicen i egen regi.
Verkställandet av tidigare förda samarbetsförhandlingar fortsatte planenligt under året.

Antal anställda 

Antalet anställda i Novia per 31.12.2018 uppgick till 289.
Antalet nya anställda ökade under 2018 från 28 till 53. Den största ökningen finns inom forskning- och utveckling. Antalet anställda som slutat vid Novia minskade från 52 till 46 under samma tid.

 

Anställda som avgått med pension

MANNGÅRD Peter, överlärare i fysik, Vasa
GRANHOLM Mona, lektor i socialt arbete, Vasa
HAGLUND Anders, yrkesman,Vasa
HALLVAR-HUDD Gunilla, lektor i vårdlära, Vasa
HÄGGBLOM-RENVALL Gunilla, lektor, Åbo
SJÖHOLM Kerstin, bokföringsassistent, Raseborg
BJURSTRÖM Håkan, lektor, Raseborg

 

ar16 s kh
Kjell Heir
Förvaltningschef