Satsning på kvalitet

Auditering av NCU

NCU (Nationella centret för utbildningsutvärdering), har 2018 utfört en auditering av Yrkeshögskolan Novia och beviljat högskolan en kvalitetsstämpel som är i kraft t.o.m. 2025.

Novia är sålunda den första högskolan i Finland som beviljats kvalitetsstämpel av NCU enligt den nya auditeringsmodellen för åren 2018-2024.

Auditeringen utfördes av en internationell grupp bestående av experter inom kvalitetshantering i högskolor och universitet. Som ordförande för auditeringen fungerade Håkan Wiklund, professor i kvalitetsteknik och prorektor för forskning vid Mittuniversitetet i Sverige. Auditeringsgruppens slutsats var att Yrkeshögskolan Novias kvalitetssystem uppfyller de nationellt fastställda kriterierna för högskolornas kvalitetshantering, och systemet motsvarar de europeiska ESG2015 principerna och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering. I NCU:s pressmeddelande om auditeringen konstateras följande: ”Novias kvalitetssystem fick det bästa möjliga omdömet av den nordiska auditeringsgruppen.”

 

DNV granskning

Extern granskning av Novias kvalitetsledningssystem genomfördes 27–29.3.2018, både personal och studerande intervjuades då av DNV GL. Fokus för granskningen var nu andra året i rad Övergången till nya ISO‐9001:2015 standarden – ändamålsenlig implementering.

I granskningen bedömdes Novias kvalitetsledning uppnå näst högsta vitsord för graden av styrning av all verksamhet. Revisorns intervjuer med studerande bekräftade också att Novias värdering och kärna i kvalitetspolicyn ”vi sätter studerande och lärande i centrum” i praktiken efterlevs mycket bra. Revisonens resultat visar att kvalitetsfrågor beaktas i all verksamhet.

Det centrala i ledningssystem finns fastslaget i högskolans kvalitetspolicy

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi betonar utveckling och goda resultat.
  • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet hos studerande och personal.
  • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
  • Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra uppgifter samt värdesätter varandras kunskap.
  • Vi stöder förverkligandet av högskolans uppgift, vision, strategier och mål genom ett enhetligt kvalitetsledningssystem, som vi åtar oss att ständigt förbättra.

 

 

ar16 i kdr

 

mats 1

 

Kvalitetschef,
Mats Lindholm