Pedagogisk utveckling vid Novia

Som bas för Yrkeshögskolan Novias pedagogiska fokus ligger högklassig utbildning, studerandecentrering samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den högklassiga utbildningen bygger på att personalen är professionell och engagerad, pedagogiskt reflekterande och medvetet utvecklar gynnsamma didaktiska tillvägagångssätt.

Under året har två pedagogiska forum, och fyra enhetsvisa möten, ordnats där personal har kunnat samlas för att diskutera aktuella didaktiska tillvägagångssätt, främst utgående från best practices inom digitalisering men även ett fokus på betydelsen av kontinuerligt lärande och personalens välmående. Yrkeshögskolan ordnar fortbildning inom digital undervisning under läsåret. För detta har personalen kunnat avsätta 27 timmar i sin arbetstidsplan.

Projektverksamhet

Novia har aktivt medverkat i det för alla yrkeshögskolor gemensamma projektet eAMK, och inom musik och scenkonst Digisti Yhdessä, inom vilka yrkeshögskolorna bygger ett gemensamt, digitalt kursutbud som är tillgängligt året runt. Inom projekten har också ordnats digipedagogisk fortbildning. Material för att främja kompetensutvecklingen hos personal i denna nya verksamhetskultur har utvecklats. Dylika av ministeriet finansierade spetsprojekt som pågår mellan landets yrkeshögskolor har även bidragit och fortsätter bidra till tvärfackliga, mångprofessionella samarbeten, samt till nationellt och internationellt nätverkande mellan högskolor. Inom dessa projekt har Novia bland annat aktivt fokuserat på att utveckla praktikperioderna och kontakten till arbetslivet, digitala verktyg i undervisningen, samt smidiga övergångar från studier till arbetsliv. Också behörighetsgivande högskolepedagogiska studier (60 sp) förverkligas inom ramen för ett av spetsprojekten i samarbete med Åbo Akademi och erbjuds till de lärare som saknar pedagogisk behörighet eller som vill uppdatera de pedagogiska kunskaperna.

 

DSC1810
Överärare och pedagogisk utvecklare,
Bettina Backström-Widjeskog