Gynnsam utveckling inom FoU

Betydelsen av forskning, utveckling och innovation ökar i landets yrkeshögskolor i takt med de nationella strävandena att intensifiera kontakten mellan produktion och användning av ny kunskap och nya tillämpningar. Detta avspeglas bland annat i den nya finansieringsmodellen för yrkeshögskolor där vikten för blocket forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet (extern FoU-finansiering, högre yrkeshögskoleexamina samt publikationer och produktioner) ökat från 15 till 19 procent.

Förväntningen är att konkurrensen om FoU-finansiering samtidigt ytterligare skärps inom den närmaste framtiden. För att stärka beredskapen att möta utmaningen påbörjades under året rekrytering av en FoU-koordinator för systematisk och kontinuerlig kartering av internationella och nationella finansieringsprogram samt initiering av och medverkan i uppgörande av större strategiska ansökningar på Novia-nivå.

Utvecklingen av FoU-verksamheten har fortsatt på enheterna och inom fokusområdena med målsättningen att skapa en helhetsmässig kärnverksamhet för högskolan. Under året anställdes även en FoU-informatör vilket signifikant förbättrat verksamhetens synlighet både externt och internt och vidare skapat grunden för en bättre uppföljning av den samhälleliga genomslagskraften. Under året fullbordades rekryteringen av forskarkollegiet inom bioekonomi, en betydande förstärkning av såväl bioekonomifokusområdet som beredskapen för tvärfacklig verksamhet på Novia-nivå.

Den gynnsamma utvecklingen av FoU-verksamheten fortsatte under år 2018, projektportföljen omfattade 127 projekt (98 projekt år 2017) och det totala värdet på portföljen uppgick till 20,9 miljoner euro (15,9 miljoner år 2017).

 

wille 5FoU-chef  Wilhelm Fortelius.

Novias fokusområden 

 

EU-finansiering

Övrig extern finansiering

(inkl. UKM-projekt)

Totalt