FoU-fokusområden vid Novia

1 Bioekonomi

År 2018 kännetecknades av nya kontakter och nya projektsammanhang inom fokusområdet Bioekonomi. Det medvetna arbetet kring hållbarhet har breddat fokusområdet Bioekonomi att omfatta verksamhet kring hållbara livsmedelssystem, lokal ekonomi, hållbar besöksnäring, cirkulärekonomi och hållbart byggande. Glädjande har varit att vi aktivt blivit kontaktade av aktörer som vill jobba på gemensamma projekt med oss och att vi blivit kontaktade av nya aktörer vi inte jobbat med tidigare. Att samarbetsparter gärna vill jobba tillsammans med oss känns som den bästa kvalitetsstämpeln vi kan få. En viktig orsak till att vi lyckats göra oss hörda i det massiva informationsflödet ute på projektmarknaden är satsningen på en FoU-informatör.

År 2018 har inom fokusområdet bioekonomi också kännetecknats av ett ökat samarbete olika branscher emellan. Finansieringsinstrumenten är i ökande grad fokuserade på att lösa komplexa problem och det ökade tvärfackliga samarbetet som kan skönjas är ett resultat av detta. Novia har en styrka i sin breda geografiska närvaro i kombination med en bred beredskap inom FoU att delta i projekt med tvärfackliga teman. Här finns en stor potential och under 2018 har fler projektplaner och nätverk över bransch- och geografiska gränser börjat ta form. Inom fokusområdet bioekonomi har speciellt samarbetet med fokusområdet för kultur och entreprenörskap ökat.

  

Den nya fem-års perioden för forskarkollegiet inom bioekonomi inleddes 2018. I fråga om projektverksamhet är det en styrka att kunna kombinera grundforskning med tillämpade utvecklingsprojekt. Även där har 2018 erbjudit ett ökat intresse för att tillämpa grundforskning i olika projektkonstellationer. Forskarkollegiet har även en viktig koppling till undervisningen inom bioekonomi, eftersom forskarna undervisar en hel del fram för allt internationella kurser. Via undervisningen forskarkollegiet utför sker ett naturligt utbyte mellan forsknings- och utvecklingsprojekt och studerande.

Fokusområdet i bioekonomi tillsammans med forskarteamet i bioekonomi hade en sammanlagd projektportfölj på 8,5 miljoner euro år 2018 vilket är en ökning på 2,1 miljoner euro från 2017. 

8,5 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Marianne Fred

marianne fred

  

2 Fartygssimulation

Året 2018 har varit betydande för fartygssimulation ur strategisk synvinkel. Existensen av vårt team har varit under reflektering; vad bör vi göra, vad betyder egentligen forskning och utveckling inom fartygssimulation, vad kan och vill vi göra. Aboa Mare har alltid varit bra på att förstå människor och fartygsoperationer från människans perspektiv. Vi har använt våra simulatorer huvudsakligen för att utbilda sjömän och till exempel testa deras kunnighet. Vi har också utvecklat simulatorerna och olika verktyg för att förbättra instruktörernas, studerandes och övriga kunders användarupplevelser. Vi har också kunnat utveckla tekniska funktioner och gett oss möjlighet att koppla tekniska system till simulatorbryggorna och testa dem. Detta har utnyttjats några gånger, och vi kunde göra mera. Nu, när digitalisering starkt formar sjötrafiken och det första autonoma fartyget redan har testats, har vi identifierat vår styrka och våra möjligheter. Vår expertis inom sjöfart och simulatorer kan nu utnyttjas allt mer.


MAST-institutet etablerades år 2017 just för att idka forskning och utveckling inom autonom sjöfart tillsammans med Åbo Akademi. Tack vare institutet hade vi möjlighet att gå med i Hilla 2 projektet år 2017, då vi planerade det nya ICT projektet Allied ICT Finland (AIF), som startade i april 2018. Business Finland är AIF projektets huvudfinansiär. Detta projekt är viktigt att notera därför att det har gjort så att vi närmare har utforskat möjligheterna med simulatorerna. Vi har bestämt att köpa konsultering för att göra en road map för simulatorutveckling. Valet av konsult gjordes i december 2018 och utvecklingsarbetet påbörjades i februari 2019. Vi ser framemot slutresultatet av detta utvecklingsarbete.

En koordinatör utsågs för MAST-institutet i slutet i augusti. Koordinatörens första uppgift har varit att skapa en strategi för institutet samt hitta nya projektidéer och möjligheter gällande simulatorerna. Detta arbete har stött AIF projektet och vårt bredare mål att öka och stärka verksamheten generellt. Även AIF projektets mål är att hitta nya utvecklings- och forskningsprojekt för Yrkeshögskolan Novia. Detta har lätt till att situationen gällande resurser nu är något bättre än tidigare. Men helt nöjda kan vi inte vara. Flera projekt kommer att avslutas under år 2019, och vi har mycket att göra för att effektivisera våra processer och arbetsmetoder. Eftersom teamet består av få personer har det nu nått sina gränser, men framtiden ser ändå ganska bra ut.

 

3 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Mirva Salokorpi

mirva salokorpi

 

 

 3 Hållbar energiteknik

För hållbar energiteknik var 2018 ett intensivt år och personalstyrkan uppgick i december till 22 ordinarie anställda och fyra praktikanter. Projektportföljens värde ökade med 1,6 miljoner euro jämfört med året innan till 5,7 miljoner euro. Som jämförelse kan nämnas att portföljens värde var 2,1 miljoner euro år 2015. Ur detta perspektiv var 2018 ett utmärkt år för fokusområdet, men samtidigt förutsätter en omfattande verksamhet även en stor mängd framgångsrika projektansökningar.

Kännetecknande för 2018 var samtidigt att volymen av nya godkända projekt inte motsvarar volymen på projekt som avslutas. För 2019 blir den stora utmaningen därför att få in nya projekt för att kunna hålla verksamheten på befintlig nivå.

Helt nytt för 2018 var att Novia nu har en heltidsanställd FoU-informatör. Då resultatkommunikationen tidigare närmast bestått av projektrapporter och vetenskapliga publikationer har vi nu möjligheten att sprida projektresultat via nya samarbeten med lokala mediebolag och andra utgivare. Detta, i kombination med många pressmeddelanden som väckt intresse, har gjort att fokusområdets verksamhet tillgängliggjorts för allmänheten på ett annat sätt än förut. Denna utveckling är synnerligen uppmuntrande och ett mycket värdefullt komplement till mera traditionell resultatkommunikation. Vår främsta uppgift är utvecklingsarbete av allmännyttig karaktär och då utgör kommunikationen en viktig pusselbit i sammanhanget.

Varje år för med sig nya trender och de kanske tydligaste för 2018 och fokusområdets del var cirkulär ekonomi, energilagring, IoT, robotik och distribuerade energisystem. Glädjande nog har fokusområdet också fått igång projekt inom dessa områden och förmodligen kommer de att vara av stort intresse för flera år framöver.

Därmed kan fokusområdet se med tillförsikt på framtiden. Relevant kompetens finns redan att tillgå, det gäller bara att lyckas med projektansökningarna!

5,7 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
John Dahlbacka

john dahlbacka

  

4 Hälsa och välfärd

Under året 2018 har det internationella utbytet inom fokusområdet varit omfattande. I Interreg Östersjöprojektet SEMPRE har det arrangerats internationella seminarium och studiebesök. I och med att det var Novias tur att arrangera transnationellt möte och seminarium för deltagarna från sju länder. I projektet genomfördes även ett inspirerande studiebesök till Nederländerna tillsammans med finländska regionala representanter för offentliga-, privata- och frivilligsektorerna. Projektet har fokuserat på sociala innovationer och skapat 30 mindre projekt med lokala aktiviteter, som fortgår efter projektets slut. Besök gärna projektets hemsida www.sempre-project.eu. Även i projektet ExpertCareGiver arrangerades internationellt seminarium och studiebesök på motsvarande sätt.

2018 blev också året då flera nationella och internationella projekt startade. I statsmaktens stöd till utbildningarna ingår så kallade nationella spetsprojekt. Fokusområdet beviljades partnerskap i tre nationella spetsprojekt. Dessa treåriga spetsprojekt berör utvecklande av högskolornas verksamhet inom digitalisering, palliativ vård och sjukskötarutbildningen. Fokusområdet beviljades också tre projekt med fokus på kamratstöd för närståendevårdare eller erfarenhetsmentorer, samt med fokus på kunskap i förändrade livssituationer.

Fokusområdet samarbetar med regionala aktörer och stöder regional utveckling. Till exempel genomfördes en enkät till barn och familjer i Österbotten tillsammans med landskapets Barn- och familjegrupp (LaPe), Novia, Åbo Akademi och Vasa Universitet. Antalet svar var stort och dessa används för att utveckla servicen och tjänsterna för barn och familjer.

Ett kollaborativt och interdisciplinärt nätverk kring forsknings- och utvecklingsprojekt bland ungdomar grundades under året. Nätverket HÅV (Ungdomsforskningsnätverket Helsingfors-Åbo-Vasa) har som syfte att producera kunskap om ungdomar i Svenskfinland och att fungera som en brobrygga till nordiska nätverk.

Fokusområdet inom hälsa och välfärd hade ett uppsving i antalet inlämnade ansökningar. Projektportföljens värde år 2018 uppgick till 1,1 miljoner euro, vilket innebär nästan en fördubbling från år 2017.

1,1 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Annika Wentjärvi

annika wentjarvi

 

5 Kultur och entreprenörskap

År 2018 var ett intensivt år för FoU-verksamheten inom kultur och entreprenörskap och man har under året fortsatt att fokusera särskilt på att initiera och lämna in projektansökningar. Resultatet av denna satsning kommer till fullo att slå ut under 2019, redan under 2018 har bl.a. projektet ”FilmInd - Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe (EQUIP)” beviljats finansiering av Finlands Akademi. Projektet leds av Universitetet i Basel i Schweiz. Förutom Novia kommer också det polska universitetet Adam Mickiewicz i Potsnan, Forskningscentret Research Centre of the Slovenian Academy of Arts (ZRC SAZU) i Slovenien och Jawaharlal Nehru University i New Delhi, Indien, att vara parter i projektet. Syftet med projektet är att förstå hur man kan dra nytt av europeiska filminspelningsplatser inom indisk filmindustri och i projektet använder Novia sin expertis inom workshopskonceptering för att främja och stödja lokal och regional utveckling i Europa.

Projektet ”FöreningsKICK”, som drevs tillsammans med Centria, avslutades under våren och kunde visa på fina resultat. Projektet har jobbat med strategisk utveckling inom tredje sektorn och genom projektaktiviteterna har man lyckats engagera målgruppen i betydligt större utsträckning än förväntat, något som visar både på projektets relevans och genomslagskraft. Genom en internationell förstudie som pågick till årets slut fick kunde man fortsätta utvecklingsarbetet med tredje sektorn, vilket nu väntas resultera i ett nytt, internationellt samarbetsprojekt under 2019.

Projektet Qvarken Game Industry har under 2018 kommit igång på allvar. Ett tiotal företag från Sverige och Finland deltog i den första omgången av en ettårig acceleratorprocess, som syftar på att hjälpa dem med affärsutveckling inriktad på spelindustri. Projektet pågår till 2020 med finansiering av Interreg Botnia Atlanica.

Archipelago Business Development har under 2018 haft ett intensivt år med ett flertal aktiviteter. Archipelago Business Development pågår till hösten 2019 och har som mål att skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård över nations- och generationsgränser. Samverkan mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt. Projektet erbjuder punktinsatser och längre utvecklingsprogram för företag i Åbolands-, Ålands-och Stockholms skärgård.

Tack vare bidrag från staden Jakobstad kunde man göra en särskild satsning på projektplanering bland undervisande personal. Resultatet av detta blev ännu tätare kontakt mellan utbildningarna och FoU-verksamheten samt ett flertal projektinitieringar och -ansökningar. Här kan nämnas ”Notio” som är ett gemensamt projekt med Novia, ÅA och New York University (Musedlab). I projektet utvecklas nya applikationer och metoder med material från Novia. Projektet arbetade under hösten med apputveckling i New York samt forskningsprojekt vid Vasa övningsskolas gymnasium. Projektet har väckt stort intresse inom såväl högskolevärlden som bland kommersiella aktörer och har redan fått ett flertal inbjudningar till internationella konferenser.

Dessutom har FoU inom kultur och entreprenörskap, intensifierat sitt samarbete med Novias campus på Henriksgatan i Åbo där ett flertal nya projekt har planerats och inlämnats under året.

Projektportföljens storlek är 2,3 miljoner euro.

 

2,3 M€

Projektportfölj

Forsknings- och utvecklingsledare
Therese Sunngren-Granlund

therese2