Kontinuerligt lärande

Visionen för högre utbildning och forskning 2030 och de ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen som hänför sig till visionen betonar vikten av kontinuerligt lärande. Inom ramen för det kontinuerliga lärandet erbjuder Novia öppen yrkeshögskoleverksamhet, specialiseringsutbildning, behörighetsgivande utbildning som kompletterar tidigare examina , kurser, seminarier samt extern finansierade projekt med inriktning på utbildning och utveckling. Försäljning av utbildning och experttjänster i utvecklingsprojekt som utgår från kundens önskemål kompletterar ovannämnda verksamhet.

 

Utbildningar som anordnats 2018

Störst efterfrågan på fortbildning finns inom social- och hälsovårdsområdet. Längre utbildningar som genomförts under året är geriatrik samt kirurgi båda med omfattningen 30 studiepoäng. Bland de kortare utbildningarna kan nämnas LEAN (administrativa processer och social- och hälsovård), handledarutbildning, första hjälp kurser och läkemedelsräkning. CLL har lämnat in avsevärt fler anbud under år 2018 än under år 2017. Av inlämnade offerter antogs 61 %. Våren 2018 startade ”Sjukskötares förskrivningsrätt, 45 sp”. Utbildningen är en behörighetsgivande utbildning vilken ger sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor en begränsad rätt att förskriva läkemedel. Utbildningen är tvåspråkig och anordnas i samarbete med Vasa yrkeshögskola, VAMK. Utbildningen avslutas i mars 2019.

Öppna YH

Öppna Yrkeshögskolan ger möjlighet till yrkeshögskolestudier för alla intresserade utan att man behöver vara inskriven vid yrkeshögskolan. Öppna YH platser erbjuds inom ramen för yrkeshögskolans ordinarie utbildningar (integrerade kurser) men även som särskilda utföranden (som icke-integrerade kurser). Inom Öppna YH har ”Etappvis till sjukskötare” och ”Ledarskap inom social- och hälsovård” anordnats som icke-integrerade kurser under året.

Kompetensprojekt

Under året har organisationen arbetat med bl.a. projekten ”Lev och lär”, ”Hyvinvoiva Hoiva”, ”EduPal” och ytterligare ett ”Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten”-projekt.


Organisering av verksamheten

Centret för livslångt lärande, CLL vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia är Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad fortbildning. Centrets uppgift är att koordinera fortbildningsverksamhet inom ÅA och Novia. Vicedirektören för CLL koordinerar samarbetet med Åbo Akademi samt koordinerar även det Novia interna samarbetet inom ramen för det kontinuerliga lärandet.

NYBERG SUNDQUIST ASA IMG 6926

 

Tf. vicedirektör
Åsa Nyberg-Sundqvist

 


Centret för livslångt lärande

Direktör: Torbjörn Sandén
Tf. vicedirektör: Åsa Nyberg-Sundqvist
Vicedirektör: Catharina Groop   

Öppna yrkeshögskolan

Uppdragsutbildning

I uppdragsutbildning ingår 2018 försäljning, konsultuppdrag samt examenskompletterande utbildning

Projektfinansiering

  2018 2017 2016
Projektfinansiering     
92 277
euro (egen finansiering 1067 euro, företagsfinansiering 20 226 euro, finansiär 70 984 euro).
47 782 euro (egen finansiering 481 euro, företags-finansiering 10 958 euro, finansiär 36 343 euro) 112 354 euro (egen finansiering 0 euro, företagsfinansiering 11 185 euro, finansiär 101 169 euro)

 

Avlagda studiepoäng

  2018
YH-samarbete 1417 sp
Separat studierätt  528 sp
Specialiseringsutbildning 462 sp