Ängsblommor i Raseborg – bekämpning av invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett betydande problem också i Raseborg. De gör växt- och djurarter ensidiga och minskar på så sätt den biologiska mångfalden. Syftet med projektet "Ängsblommor i Raseborg"  var att med hjälp av talkotillfällen återta de områden som upptas av främmande arter tillbaka till de naturliga växtarterna i regionen. Projektet pågick under perioden 2021.

Under sommaren 2021 hade projektet cirka 80 talkotillfällen på mer än 15 orter över hela Raseborg. De invasiva främmande arterna som skulle bekämpas var jättebalsamin,spansk skogssnigel, vresros och lupin. Talkon organiserades tillsammans med flera samarbetspartner. Dessa var Raseborgs stad, Raseborgs Natur rf, byföreningar och Karjaan seudun puutarhaseura.

Projektet anordnade för studerande fyra temadagar med anknytning till främmande arter. Studerandena på utbildningsprogrammet Sustainable Coastal Management fick bekanta sig med parkslidet, spansk skogssnigeln och jättebalsaminen som vi rensade bort i naturreservatet i Ekenäs. Skogsekonomistuderande bekämpade vresros och parkslide. Två praktikanter från Novia kartlade främmande arternas livsmiljöer, dokumenterade resultatet av arbetet och deltog i talkon. Vi ökade också människornas medvetenhet om främmande arter i informationsmöten och via media.

Under projektets gång upprättades ett snigelnätverk för att planera och organisera bekämpningen av spanska skogssniglar i framtiden. Det konstituerande mötet för nätverket för främmande växtarter är i januari 2022. Syftet med nätverken är att fungera som informationskanaler, att involvera människor i bekämpningen av främmande arter och att samarbeta med föreningar, staden och andra stora markägare.

Finansieringen för projektet kom från NTM-centralen och från Svenska Kulturfonden. 

Projektets slutarapport (PDF). Länkarna till kartorna i slutet av rapporten är gjorda av projektets praktikanter. 

Lokala föreningar som deltog i projektet

  • Antskogin kyläseura
  • Fiskars byförening
  • Hembygdens vänner i Snappertuna
  • Karjaan seudun puutarhayhdistys
  • Pojo kyrkoby byförening
  • Skogby byaråd 
  • Svartå byaråd
  •  Raseborgs Natur rf

 

Bild: Skogsbruksstuderanden från Novia tog bort en invasiv främmande art, vresros, i strandmiljön i september 2021. Foto: Kaisa Kauranen.