12.04.2010

Artikel publicerad i Vasabladet 12.4.2010 "Nya sjukdomar" eller reaktioner på vår omgivning?

Enligt WHO är inomhusmiljön ett av våra allvarligaste hälsoproblem idag. Vi tillbringar över 90% av vår tid inomhus i en luftmiljö som påverkar vår hälsa väldigt mycket. Vi sover, äter, leker, jobbar och går i skolan, vi tillbringar den mesta tiden inomhus. Inomhusluften har flitigt debatterats i Vasabladet de senaste veckorna och då har oftast fuktskadade hus varit föremål för debatten (Solf hälsostation 18.3, Keskuskolulu 23.3 och Solf skola 29.3, 30.3). Fuktskadade hus för tanken till "sjukahussyndromet" och de hälsoproblem som uppkommer då man vistas i fuktskadade hus en längre tid.

Benämningen "sjukshussyndromet" används då man refererar till symptom som uppstår hos personer som vistas i en byggnad och som försvinner då personerna avlägsnar sig från byggnaden. Symptomen kan bli varaktiga och kroniska om personerna vistas länge i samma byggnad. "Building-related-illness" är det begrepp som används då man kan diagnostisera en sjukdom och sjukdomen kan relateras till luftburna föroreningar eller en källa i byggnaden (Indoor Air Quality 2010). Professor Mirja Salkinoja-Salonen har i sin forskning kunnat konstatera att i luften i vissa byggnader med fuktskador kan det förekomma giftiga ämnen, som kan förklara varför vi drabbas av olika symptom och hälsoproblem. "Vi kan bara säga att vi har hittat gifter i byggnader som har förorsakat symptom. Men vi har inte klarlagt exakt hur människorna har påverkats eller vilka hälsoproblem gifterna har förorsakat", säger hon i ett pressmeddelande citerat i Vbl 18.3 2010.


Det är ju inte enbart fukt som kan göra inomhusmiljön och framförallt inomhusluften ohälsosam. Disa Quarnström tar i Vbl 24.3 upp problemet med sjukdomar eller snarare symptom, hälsoproblem, som är svåra att förklara och förstå och som är relaterade till vår inomhusmiljö.
Besvär från vardagliga luktande ämnen är ett vanligt problem som vi tyvärr ännu inte förstår orsaken till. Besvären från denna doftkänslighet kan visa sig på många sätt, men ofta handlar det om andningssvårigheter och irriterade slemhinnor, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Ungefär var femte person i befolkningen får besvär av vanliga luktande ämnen, som t ex parfym och rengöringsmedel, och ca 6% i sådan utsträckning att de uppfyller kriteriet för en klinisk diagnos. För de värst drabbade personerna innebär denna överkänslighet påtagliga konsekvenser för livskvaliteten, såsom arbetsoförmåga, svårt att vistas i många byggnader, och svårt att umgås med andra människor p g a lukt från andra personer eller miljöer.

Den här formen av särskild miljökänslighet kallas formellt idiopatisk miljöintolerans, men oftast används termen multipel kemisk känslighet. Ett tillstånd som troligen är en form av denna kemiska känslighet är sensorisk hyperreaktivitet, som karaktäriseras av besvär i nedre luftvägarna. Hur doftkänslighet förhåller sig till "sjukahussyndromet", är oklar, men mycket tyder på att doftkänslighet och "sjukahussyndromet" har mycket gemensamt. Utöver liknande symtombild kan orsakerna till problemen vara mycket lika, och består att en kombination av exponering och psykologiska biologiska faktorer.

År 2004 startades ett projekt med det spännande namnet KLUCK och målsättningen var att undersöka samband mellan byggnader luftkvalitet och hälsa (samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Umeå Universitet och finansierat av Botnica-Atlantica som i sin tur är ett EU finansierat program). Projektet fortsätter (nu under benämningen KLUCK 2) och idag finns en målsättning att bygga upp ett kompetenscentrum kring frågor som berör inomhusmiljö och hälsa där sjukahussyndromet och idiopatisk miljöintolerans är givna intresseområden. Projektet är tvärvetenskapligt och figuren nedan, skapad av projektforskare Minna Kempe, visar det breda angreppssättet projektet har för att kartlägga hur byggnader inomhusmiljö och luftkvalitet i byggnader påverkar vår hälsa.

Projektet genomförs både i Österbotten (Finland) och Västerbotten (Sverige). I Österbotten genomförs studier som berör inomhusluft och hälsa i offentliga byggnader. Målsättningen är att skapa ett instrument som kan användas då det finns en misstanke om att byggnaden är skadad och man kan anta att de hälsoproblem som upplevs av de som vistas i byggnaden kan bero på den skada t.ex. fukt har åstadkommit. På våren 2006 deltog ett antal personer i Vasa i en studie av sambandet mellan kemisk exponering och sjukahussyndromet. Detta har nu resulterat i en doktorsavhandling (Bo Glas, 2010, Umeå Universitet). Avhandlingen visar att den kemiska exponeringen varierar mer inom ett hus än mellan olika hus. I Österbotten genomfördes också 2008 - 2009 en intervju- och enkätstudie som skall beskriva elevers/studerandes och personalens upplevelse av sin hälsa och om hälsa/ohälsa är relaterad till skolan som fysisk och psykosocial miljö. Studien genomförs i samtliga skolor i 4 Österbottniska kommuner.

Inom KLUCK projektet kommer ett seminarium om hälsa och inomhusmiljö, där fokus läggs på miljökänslighet, att hållas i Vasa den 28 april. Seminariet är öppet för allmänheten och med den expertis inom området som presenterar sin forskning kan seminariet med fördel ses om ett fortbildningstillfälle för alla som jobbar inom hälsovård med frågor som berör hälsa - inomhusluft och -miljö. De två huvudföreläsarna är världsauktoriteter inom området, Docent Eva Millquist från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Med.Dr. Jesper Elberling från Videncenter for Duft og kemikalie overfølsomhed vid Gentofte sjukhus i Köpenhamn, har båda stor erfarenhet av såväl kliniskt arbete och forskning kring miljökänslighet. Vidare kommer också Med.Dr. Bo Glas att presentera sina resultat av sambandet mellan kemisk exponering och sjukahussyndromet. Alla föreläsningar kommer att vara på engelska men diskussionerna förs på svenska-finska -engelska. På seminariet kommer även kompetenscentrets hemsida KOMIN att presenteras och det finns möjligheter att påverka utformningen och innehållet på hemsidan.

Om du är intresserad av frågor som berör miljökänslighet, inomhusmiljö och hälsa är välkommen på seminariet. Du kan anmäla dig senast 16.4 till siv.holmgren@novia.fi Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den och mer information om seminariet hittar du på http:// kluck.novia.fi

T.f. överlärare Maj-Helen Nyback, Yrkeshögskolan Novia
Professor Steven Nordin, Umeå Universitet

 

 

Gå till "Nyheter"